Samverkan för obruten skolgång

- SiSam och SAMS vid placering hos SiS

Hur placerade barn lyckas i skolan spelar stor roll för hur det går för dem senare i livet. Frånvaron av ”skolmisslyckanden” har visat sig vara den starkast skyddande faktorn när det gäller att motverka ohälsa, bristande förankring på arbetsmarknaden, missbruk och kriminalitet (Social rapport 2010, Socialstyrelsen). En obruten skolgång i samband med en SiS-placering kräver nära samverkan mellan placerande socialtjänst, elevens skola och SiS. I stödmaterialet SAMS – samverkan socialtjänst skola finns organisatoriska tips och ett utförligt processtöd som beskriver hur en sådan samverkan bör se ut.

Särskilt stöd vid överlämningar

Det är viktigt att rikta särskilt fokus på de kritiska övergångar som finns före, under och efter placeringstiden. Just därför har SiS tagit fram ett konkret stöd i form av blanketter som säkerställer de överenskommelser och överlämningar som behövs i samband med en SiS-placering (SiSam). På så sätt utgör SiSam ett komplement till SAMS.

Erfarenheterna från SiSam visar att en nyckelfaktor för framgång har varit förekomsten av en samordningsfunktion mellan skola och socialtjänst inom kommunen. Omvänt har de kommuner som inte inrättat en sådan funktion haft stora svårigheter att få arbetet enligt SiSam-modellen att fungera.

Med rutiner blir samverkan konkret

SAMS och SiSam består av rutiner. De gör det konkret och tydligt för parterna hur samverkan ska se ut inför, under och efter placeringen och vem som ska göra vad och när. Stöden omfattar hela den process som startar med att socialtjänsten ansöker om plats och som avslutas efter utskrivning.

Under institutionsvistelsen ska de inblandade aktörerna fokusera på att inte tappa kontakten med den unges hemskola, oavsett om det handlar om grundskola, gymnasieskola, särskola eller skola kombinerad med praktik. Det gäller både för korta och långa placeringstider. Därför måste skolan på institutionen ha en nära samverkan med elevens hemkommun. Processen inför utskrivning ska fokusera på överlämningen till mottagande skola och socialtjänst.

Kontakt

Karin Soffiantini
Skolchef
Telefon direkt: 010-4534514

karin.soffiantini@stat-inst.se

Dela sidan med andra