Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över verksamheten vid våra institutioner. IVO gör både anmälda och oanmälda tillsynsbesök. IVO tillsynar också den hälso- och sjukvårdsverksamhet som vi bedriver på våra institutioner.

Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till IVO:s Barn- och ungdomslinje för att

  • fråga om sina rättigheter
  • berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

Telefonnumret till Barn- och ungdomslinjen är 020-120 06 06. Linjen är öppen klockan 9-17 på vardagar. Övrig tid kan man lämna ett meddelande.

Lex Sarah - rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden

Alla som arbetar inom SiS ska enligt socialtjänstlagen medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet.

Syftet med lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Genom lex Sarah minskar risken för att liknande missförhållanden uppkommer igen.

Lex Sarah innebär att anställda inom SiS är skyldiga att rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden till myndighetens verksamhetskontor eller, i förekommande fall, huvudkontoret. Den som tar emot rapporten ansvarar för att dokumentera och utreda det rapporterade ärendet. Missförhållandet eller risken för missförhållande ska också avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål.

Om man bedömer att det inträffade är ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska SiS snarast anmäla ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Bestämmelserna om lex Sarah finns i 14 kap. socialtjänstlagen.

Lex Maria - rapportera risker för vårdskador

Hälso- och sjukvårdspersonal på SiS institutioner är skyldiga att skriva en så kallad avvikelserapport om en klient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller har riskerat att drabbas av vårdskador. Rapporten lämnas till verksamhetschefen (institutionschefen) som skickar den till respektive verksamhetskontor. Kontoret gör en bedömning av om risken/händelsen är sådan att den ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för utredning enligt lex Maria.

Bestämmelserna om lex Maria finns i 3 kap. patientsäkerhetslagen.

Tillsyn från andra myndigheter

SiS skolverksamhet tillsynas av Skolinspektionen. 

SiS står också under tillsyn av bland annat Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK).

Dela sidan med andra