SiS tjänster

Här hittar du information om några typer av avdelning och placering, så kallade tjänster, som vi använder i vården och behandlingen vid SiS institutioner.

Följande är några av de tjänster som finns inom SiS

Avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB)

Grunduppdraget för mottagning och behovsbedömnings är att avbryta kriminalitet, missbruk och annat social nedbrytande beteende, stabilisera ungdomens situation och mående samt bedöma ungdomens behov av fortsatta insatser. Mottagning och behovsbedömning är en integrering av den tidigare akut- och utredningsverksamheten.

Behandlingsavdelningar

Det huvudsakliga uppdraget för behandlingsavdelningarna är att erbjuda behandling utifrån barns och ungdomars individuella behov och socialtjänstens planer och uppdrag till SiS. Behandlingsavdelningarna är låsbara eller öppna.

Fokus i vården ska vara att förbättra individens förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk, kriminalitet och/eller annat socialt nedbrytande beteende. Tillitsfulla, professionella relationer mellan SiS medarbetare och barn, unga och klienter samt en stabiliserande vardagsstruktur är avgörande för detta arbete.

SFA – Särskilt förstärkta avdelningar

SFA är till för ungdomar med autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning och för klienter med en komplex psykiatrisk problematik i kombination med en allvarlig beroendeproblematik inom missbruksvården. På de särskilt förstärkta avdelningarna har vi högre bemanning än på andra avdelningar och vi anpassar bemötande, metodval och lokalernas storlek och utformning. SFA finns på fyra ungdomshem och två LVM-hem. Länk till SFA-sida.

Relaterade sidor

MBB - Mottagning och behovsbedömning
Behandlingsavdelningar

SFA – Särskilt förstärkta avdelningar

Dela sidan med andra