Behandlingsavdelningar

Det huvudsakliga uppdraget för behandlingsavdelningarna är att erbjuda behandling utifrån barns och ungdomars individuella behov och socialtjänstens planer och uppdrag till SiS. Behandlingsavdelningarna är låsbara eller öppna.

Fokus i vården ska vara att förbättra individens förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk, kriminalitet och/eller annat socialt nedbrytande beteende. Tillitsfulla, professionella relationer mellan SiS medarbetare och barn och unga samt en stabiliserande vardagsstruktur är avgörande för detta arbete.

Utgångspunkten för SiS vård och behandling är att genom omsorg och en fungerande vardagsstruktur verka för det som stabiliserar tillvaron för barn och unga. Vården och behandlingen anpassas utifrån barnets eller ungdomens individuella behov, önskemål och förutsättningar. Målsättningen är att skapa tillräcklig stabilitet i barnets eller ungdomens fungerande och livssituation så att fortsatta vårdinsatser kan ges utanför institutionsmiljön.

Placering på en behandlingsavdelning sker oftast som ett nästa steg i den interna vårdkedjan efter att en ungdom varit placerad på en avdelning för mottagning och behovsbedömning (MBB) och där behoven av fortsatta insatser har bedömts. Andra gånger kan det handla om barn och ungdomar som placeras direkt på en behandlingsavdelning eftersom det redan finns tillräcklig kunskap om individens behov.

Placeringstiden på en behandlingsavdelning varierar då den utgår från den unges individuella behov och uppdraget från socialtjänsten. För en del avslutas placeringen redan under de första månaderna medan andra kan komma att vistas på avdelningen under en längre period.

Kontakt för placering på ungdomshem

Dela sidan med andra