Medarbetarskap och ledarskap

Medarbetarskap

Medarbetarskap

Ett gott medarbetarskap är en viktig förutsättning för god kvalitet och goda resultat i arbetet med de barn, ungdomar och klienter som är placerade hos SiS. Det är också en viktig förutsättning för att kunna utveckla attraktiva och hållbara arbetsplatser och myndigheten ska nå sina mål.

Vårt medarbetarskap beskrivs genom våra tre medarbetarskapskriterier. Varje kriterium består av tre beteenden som beskriver hur jag som medarbetare på SiS ska agera i arbetet. Tillsammans ger de en bild av hur SiS förväntar sig att jag som medarbetare förhåller mig till mitt arbete, hur jag löser mina uppgifter, samarbetar med andra och bidrar till verksamhetens resultat och utveckling.

Jag tar ansvar för mitt arbete

 • jag följer den statliga värdegrunden och SiS värdeord för bemötande, styrdokument och fattade beslut
 • jag utför mina arbetsuppgifter med god kvalitet och har ett professionellt förhållningssätt
 • jag visar engagemang i mitt arbete och bidrar till att vi tillsammans når myndighetens mål och vision

Jag bidrar till utveckling

 • jag utvecklar min kompetens och lär mig av erfarenheter
 • jag medverkar till arbetsgruppens lärande och vår gemensamma utveckling
 • jag kommer med förslag på förbättringar och bidrar aktivt i vårt utvecklingsarbete

Jag medverkar till ett gott samarbete

 • jag bidrar till ett öppet och vänligt samarbetsklimat inom arbetsgruppen, mellan olika avdelningar och med andra samarbetspartners
 • jag ger, efterfrågar och tar emot återkoppling med respekt, omtanke och tydlighet
 • jag tar initiativ till samarbete med andra, inom och utanför SiS, för att lösa vårt gemensamma uppdrag

Ledarskap

Ledarskapskap

Ledarskapet är en viktig förutsättning för att vi ska kunna utveckla attraktiva arbetsplatser som skapar goda resultat för våra barn, ungdomar och klienter. Utgångspunkten är SiS vision och värdegrund och verksamhetens behov.

Vårt ledarskap beskrivs genom fem ledarkriterier. Varje ledarkriterium består av tre ledarbeteenden som beskriver hur jag som chef och ledare inom SiS ska agera i vardagen. Tillsammans ger de en bild av hur myndigheten förväntar sig att jag som chef och ledare ska förhålla mig till mitt arbete, hur jag löser mina uppgifter, samarbetar med andra och bidrar till verksamhetens resultat och utveckling. 

Jag tar ansvar för helheten

 • jag konkretiserar och förverkligar SiS vision och mål, arbetar för att våra mål nås och följer upp våra resultat
 • jag skapar förutsättningar för goda resultat genom att skapa goda strukturer, arbetssätt och kultur
 • jag tar tag i utmaningar och agerar med mod när det behövs

Jag agerar som en god förebild

 • jag följer och företräder den statliga värdegrunden, SiS uppdrag och värderingar, styrdokument och fattade beslut
 • jag visar tillit till mina medarbetares och kollegors kompetens och förmåga och uppmuntrar dem till utveckling och att ta eget ansvar
 • jag lever som jag lär och tar ansvar för mitt agerande

Jag driver utveckling

 • jag skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation
 • jag involverar mina medarbetare i vårt utvecklingsarbete
 • jag utvecklar mig själv och min kompetens och lär mig av återkoppling och erfarenheter

Jag främjar ett gott samarbete

 • jag medverkar till ett gott samarbete inom SiS och med andra samarbetspartners
 • jag arbetar för att mina medarbetare ska ha ett gott samarbete och utvecklas som grupp
 • jag är närvarande i verksamheten och visar omtanke och ger stöd till mina medarbetare

Jag är tydlig i min kommunikation

 • jag tydliggör SiS vision och mål, uppdrag och beslut för mina medarbetare
 • jag är tydlig med vilka förväntningar jag har på mina medarbetare och ger regelbunden återkoppling på deras arbete och medarbetarskap
 • jag kommunicerar för att skapa dialog, delaktighet och engagemang

Dela sidan med andra