Programverksamhet

Här hittar du information om metoder, program och vårdkoncept som vi använder i vården och behandlingen vid SiS institutioner.

SiS arbetar med kunskapsbaserade behandlingsprogram för barn, ungdomar och klienter utifrån olika behandlingsbehov. Behandlingen kan ske individuellt, i grupp och med de placerades familjer och nätverk. Vi har riktlinjer för vilka behandlingsprogram som ska användas på våra institutioner och på vilket sätt dessa ska genomföras. Riktlinjerna beskriver också vilken målgrupp programmen är avsedda för och vilken kompetens de medarbetare som utför dem ska ha.

Allt förändrings- och påverkansarbete förutsätter positiva relationer och samarbete mellan barnet, ungdomen eller klienten och behandlaren. Programverksamheten är en viktig del i behandlingen och ska ges tillsammans med omvårdnad och omsorg, professionellt förhållningssätt, relationsskapande aktiviteter samt respekt, omtanke och tydlighet.

Följande behandlingsprogram ges inom SiS:

  1. Adolescent Community Reinforcement Approach (A –CRA)
  2. Acceptance and Commitment Training (ACT)
  3. Aggression Replacement Training (ART)
  4. Ett Självständigt Liv (ESL)
  5. KOmmunikationsMETod (KOMET)
  6. Motiverande Samtal (MI)
  7. Problemlösning Umgänge Livsmål Självkontroll (PULS)
  8. Start, Teori Och Praktik, Paus, Avslut (STOPPA)
  9. Treatment Foster Care Oregon (TFCO)
  10. Återfallsprevention (ÅP)

Metoder i SiS ungdomsvård

I ungdomsvården tar institutionerna emot barn och ungdomar med olika behandlingsbehov och beroende på hemmens inriktning erbjuds därför något olika behandlingsprogram. I ungdomsvården erbjuds strukturerade MI-samtal, samt deltagande i programmen A-CRA eller Återfallsprevention i syfte att behandla missbruksproblematik. Behandlingsprogrammen PULS och ART avser minska återfall i kriminalitet medan deltagande i STOPPA-programmet förbehålls barn och ungdomar som begått sexuella övergrepp.

På behandlingsavdelningar för skolpliktiga kan vårdnadshavare, familjehemsföräldrar eller annan omsorgsbas erbjudas deltagande i KOMET i syfte att stärka kommunikationsfärdigheter och relationer samt minska konflikter i familjen. ACT, TFCO och ESL är inte obligatoriska insatser men ska erbjudas om verksamheten anser att behov finns.

Metoder i SiS missbruksvård

SiS LVM-hem tar emot klienter med allvarligt, skadligt bruk och beroende och vårdens insatser syftar till att skapa motivation till fortsatt vård i öppnare former, samt till att stärka förutsättningarna för ett mer självständigt och socialt fungerande liv utan alkohol och narkotika. Strukturerade MI-samtal och behandlingsprogrammen Återfallsprevention och ACT erbjuds på samtliga LVM, medan behandlingsprogrammet ESL finns på ett fåtal hem och är avsett för klienter med lägre funktionsnivå.

Dela sidan med andra