Om SiS

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ger vi barn, ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med 709 platser och elva LVM-hem med 353 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

SiS hör till socialdepartementets verksamhetsområde.

Lagarna som reglerar SiS verksamhet

De lagar som reglerar SiS verksamhet är

  • lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
  • lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Med stöd av de här lagarna kan samhället i vissa fall kan omhänderta vuxna och ungdomar mot deras vilja för vård och behandling.

Våra institutioner kan också ta emot ungdomar och vuxna för frivillig vård enligt

  • socialtjänstlag (2001:453), SoL.

Vi tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård enligt

  • lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU).

Finansieras av statsanslag och avgifter

SiS verksamhet finansieras av statsanslag och av de vårdavgifter som kommunerna betalar. Staten finansierar ungefär 1/4 av kostnaden för missbruksvården och 1/3 av kostnaden för ungdomsvården.

Platserna för sluten ungdomsvård finansieras helt av statsanslag.

Behandlingspedagoger är största personalgruppen

SiS har ungefär 4 000 tillsvidareanställda. Den största yrkesgruppen är behandlingspedagogerna som svarar för omvårdnaden av ungdomarna och klienterna i det dagliga livet på avdelningen. På institutionerna finns också enhetschefer, behandlingssekreterare, lärare, psykologer, sjuksköterskor, administrativ personal med flera. Vi har en omfattade intern utbildningsverksamhet.

SiS finansierar forskningsprojekt

SiS finansierar årligen externa och interna forsknings- och utvecklingsprojekt. Det är fristående forskare vid universitet och högskolor som bedriver forskningen. Vi har ett vetenskapligt råd som hjälper oss att granska och bedöma forskningsansökningar. Forskningsresultaten publiceras i rapporter.

Utvecklingsarbetet sker huvudsakligen på våra institutioner och leds oftast av en vetenskaplig ledare med relevant akademisk kompetens. Varje år har institutionerna möjlighet att ansöka om medel för särskilda utvecklingsprojekt.

Dela sidan med andra