Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Om SiS

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar  ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

SiS hör till socialdepartementets verksamhetsområde.

Lagarna som reglerar SiS verksamhet

De lagar som reglerar SiS verksamhet är

  • lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
  • lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Med stöd av de här lagarna kan samhället i vissa fall kan omhänderta vuxna och ungdomar mot deras vilja för vård och behandling.

Våra institutioner kan också ta emot ungdomar och vuxna för frivillig vård enligt

  • socialtjänstlag (2001:453), SoL.

Vi tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård enligt

  • lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU).

Finansieras av statsanslag och avgifter

SiS verksamhet finansieras av statsanslag och av de vårdavgifter som kommunerna betalar. Staten finansierar ungefär 1/4 av kostnaden för missbruksvården och 1/3 av kostnaden för ungdomsvården.

Platserna för sluten ungdomsvård finansieras helt av statsanslag.

Behandlingsassistenter är största personalgruppen

SiS har ungefär 3 000 tillsvidareanställda. Den största yrkesgruppen är behandlingsassistenterna som svarar för omvårdnaden av ungdomarna och klienterna i det dagliga livet på avdelningen. På institutionerna finns också avdelningsföreståndare, behandlingssekreterare, lärare, psykologer, sjuksköterskor, administrativ personal med flera. Vi har en omfattade intern utbildningsverksamhet.

SiS finansierar forskningsprojekt

SiS finansierar årligen externa och interna forsknings- och utvecklingsprojekt. Det är fristående forskare vid universitet och högskolor som bedriver forskningen. Vi har ett vetenskapligt råd som hjälper oss att granska och bedöma forskningsansökningar. Forskningsresultaten publiceras i rapporter.

Utvecklingsarbetet sker huvudsakligen på våra institutioner och leds oftast av en vetenskaplig ledare med relevant akademisk kompetens. Varje år har institutionerna möjlighet att ansöka om medel för särskilda utvecklingsprojekt.