Att tänka på när du lämnar anbud

Tänk på detta i samband med anbudslämnande:

SiS använder elektronisk anbudsinlämning via det webbaserade upphandlingsverktyget e-Avrop.

Läs noggrant igenom förfrågningsunderlaget och eventuella bilagor.

Om du upplever förfrågningsunderlaget som otydligt eller om du anser att några av de ställda kraven är oproportionerliga, onödigt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande i något avseende är det viktigt att du kontaktar ansvarig handläggare på ett så tidigt stadium som möjligt så att missförstånd eller felaktigheter kan undvikas.

Om du begär förtydligande/komplettering eller har frågor under annonseringstiden om förfrågningsunderlaget under annonseringstiden ska du ställa dessa skriftligen via e-Avrop.

Du ska lämna anbud på det sätt som efterfrågas och på de villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. Anbud som avviker från det efterfrågade eller innehåller reservationer mot ställda villkor kan komma att förkastas, vilket innebär att de inte kommer att prövas.

Kontrollera att den information och eventuella bilagor som efterfrågas verkligen finns med i anbudet.

Lämna in anbudet i tid. För sent inkomna anbud prövas inte.

Anbudsgivare kan inte på eget initiativ göra ändringar i, eller kompletteringar till, anbud efter sista anbudsdag. Däremot kan anbudsgivare på begäran av SiS få rätta uppenbara felskrivningar eller felräkningar eller annat uppenbart fel i anbud. SiS får också begära att anbud förtydligas eller kompletteras efter sista anbudsdag, om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Kontakt

Inköps- och upphandlingsenheten
Statens institutionsstyrelse
Box 1062, 171 22 Solna
Telefon växel: 010-453 40 00

upphandling@stat-inst.se

Dela sidan med andra