SiS etiska riktlinjer

På SiS jobbar vi utifrån etiska riktlinjer som är ett komplement till den statliga värdegrunden samt gällande lagstiftning och internationella överenskommelser som exempelvis konventionen om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Riktlinjerna ligger till grund för en effektiv, likvärdig och rättssäker verksamhet och för att skapa en god arbetsmiljö. De berör samtliga anställda oavsett funktion, arbetsuppgift eller arbetsplats.

Riktlinjerna ger vägledning i svåra situationer och ställningstaganden, och bidrar till etisk reflektion och dialog.

Alla människors lika värde

En grundläggande etisk princip är människovärdesprincipen som innebär att alla människor har lika värde och samma mänskliga rättigheter. Människovärdet är inte knutet till människors personliga egenskaper eller funktioner i samhället, som exempelvis kön, etnicitet, funktionsnedsättning, religionstillhörighet, sexuell läggning, social ställning, inkomst, hälsotillstånd eller ålder. Ingen form av diskriminering får därmed förekomma.

Humanitet, integritet och självbestämmande

Humanitet innebär att vi uppmärksammar andra människor, ser deras behov och svårigheter och tar ett ansvar för dem. Vi ser andra människor som medmänniskor och är särskilt observanta och medkännande när det gäller människor i utsatta och svåra livssituationer.

Integritet handlar bland annat om rätten till en privat sfär och om att få vara ifred för andras insyn och för omdömen om den egna personen. Inom tvångsvården gör vi intrång i barn, unga och klienters integritet, till exempel genom visitation och urinprovstagning. Det är viktigt att respektera individens privata sfär så långt som möjligt och att vi hjälper hen att upprätthålla sina gränser.

Tvångsvård i sig innebär en inskränkning av barn, unga och klienters rätt till självbestämmande. Vår utgångspunkt måste vara att inom tvångets ramar så långt som möjligt bejaka individens självbestämmande och därigenom utveckla hens förmåga till fria val och beslut. Barn, unga och klienter ska vara delaktiga i sin behandling och kunna påverka sin vardag på institutionen.

Rättvisa och jämlikhet

Vården och behandlingen vid institutionerna ska vara likvärdig och barn, unga och klienter ska kunna få sina behov tillgodosedda oavsett var hen vårdas. Rättvisa i SiS verksamhet betyder emellertid inte att alla får samma vård och behandling. Barn, unga och klienters behov och förutsättningar ser mycket olika ut och behandlingen måste anpassas utifrån individen.

Relationen mellan medarbetare, barn, unga och klienter är alltid bestämd av yrkesmässiga förhållanden, där SiS-medarbetaren har en överordnad position. Det visar sig i synnerhet i relationen mellan behandlaren och barn, unga och klienter, där barn, unga och klienter alltid är i beroendeställning. Behandlaren har också i sin yrkesroll maktbefogenheter, ytterst i form av lagstadgade särskilda befogenheter. Behandlaren har ett särskilt ansvar för att möta individen med en jämlik hållning, som en likvärdig person.

Kunskapsbaserad behandling

Utgångspunkten för vården är att göra gott gentemot barn, unga och klienter och att inte utsätta hen för verkningslösa eller skadliga insatser. Det är en etisk förpliktelse att vården är kunskapsbaserad.

Viktiga aspekter av vårt ansvar

Vårt ansvar baseras på de etiska värden som är grundläggande för verksamheten.

Ett bemötande som präglas av respekt, omtanke och tydlighet ska genomsyra hela SiS och gäller alla vi möter i vårt arbete. Det bidrar till trygghet för de barn, unga och klienter som vi vårdar och till en bra och trygg arbetsmiljö.

Dela sidan med andra