Missbruksvård - LVM

bilden visar ett bildcollage med tre bilder, en med en blodtrycksmätare, den andra med 3 personer som pratar, och den tredje med två personer som pratar

Klienterna placeras på SiS LVM-hem för att få vård för skadligt och bruk och beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Många klienter har flera års substansberoende bakom sig och stora sociala och psykiska problem. 

Syftet med vården enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) är att bryta ett livshotande missbruk och motivera till frivillig behandling. Fyra av fem som kommer till våra LVM-hem är omedelbart omhändertagna i ett akut livshotande läge.

LVM-vården får pågå i högst sex månader. Så snart som möjligt ska den övergå i öppnare former utanför institutionen, så kallad § 27-vård. Vården kan då fortsätta på ett öppet behandlingshem, i familjehem eller genom att personen deltar i öppenvårdsprogram. Den genomsnittliga vårdtiden inom LVM är drygt fyra månader.

Socialtjänsten utreder – förvaltningsrätten beslutar

Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med personer med skadligt bruk och beroende är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om att någon kan antas vara i behov av vård enligt LVM. Även den som inte är anmälningsskyldig, exempelvis en anhörig, kan lämna uppgifter till nämnden.

Socialtjänsten gör sedan en utredning. Om den visar att klienten behöver vård enligt LVM gör socialtjänsten en ansökan om tvångsvård hos förvaltningsrätten.

LVM-vården inleds med kartläggning och behandlingsplanering

Vårdtiden inleds med en inskrivningsintervju där klienten tillsammans med personalen kartlägger styrkor, svårigheter och behandlingsbehov inom olika livsområden. Kartläggning av skadligt bruk och beroende som kriminalitet, psykiska, medicinska och sociala förhållanden ökar chansen att hitta rätt insatser för varje enskild klient. Med utgångspunkt i inskrivningsintervjun, socialtjänstens vårdplan och uppdrag upprättas en behandlingsplan som beskriver hur vården kommer att genomföras. Det ska bland annat framgå av behandlingsplanen vilka mål och delmål klienten ska arbeta med under den kommande perioden, vem som ansvarar för att genomföra de planerade aktiviteterna och när och hur planen ska följas upp. Behandlingsplaneringen gäller såväl under placeringen på SiS som för planering efter utskrivning.

SiS utredning LVM

Klienter inom LVM-vården erbjuds även att delta i en "SiS utredning LVM". Utredningen är omfattade och kräver en längre tids substansfrihet då den även innefattar psykologisk testning och psykiatrisk diagnostik. Resultatet av utredningen samlas i ett dokument med behandlingsrekommendationer som lämnas till klienten och socialtjänsten för att vägleda i den kommande vårdkedjan. Att delta i utredning är frivilligt. 

Metoder med stöd i Socialstyrelsens riktlinjer

Under vistelsen på LVM-hemmet får klienten omvårdnad och viss sjukvård. Personalen på institutionen utreder vårdbehovet och börjar ett motivationsarbete.

Metoderna som används på LVM-hemmen har stöd i Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Motiverande samtal (MI), Återfallsprevention (ÅP), Acceptance Commitment Therapy (ACT) och Ett Självständigt Liv (ESL) är de behandlingsmetoder som erbjuds inom LVM-vården. Personligt stöd och samtal i grupp är andra inslag, liksom att klienten deltar i institutionens dagliga aktiviteter.

Stöd behövs under lång tid

En kort vistelse på LVM-hem bryter inte ensamt en lång period av skadligt bruk och beroende. Långvarigt beroende kräver behandling och stöd under lång tid, annars riskerar tiden i tvångsvård att vara bortkastad. Vi samarbetar under placeringstiden med klientens nätverk och placerande socialtjänst för att insatserna på LVM-hemmet ska följas av kvalificerade insatser efter utskrivning.

Klienternas problem

De personer som kommer till oss är en mycket utsatt grupp. Det visar de intervjuer som LVM-hemmet gör när klienten blir inskriven. Klienterna har problem på i stort sett livets alla områden.

 • 5 av 10 saknar egen bostad
 • 3 av 10 har varit fosterhemsplacerade
 • 4 av 10 har enbart grundskoleutbildning
 • 3 av 10 har förtidspension eller sjukbidrag
 • 5 av 10 har allvarliga problem med sin fysiska hälsa
 • 4 av 10 har någon gång haft självmordstankar
 • 4 av 10 har någon gång vårdats inom psykiatrin
 • 3 av 10 har försökt ta sitt liv

Den genomsnittliga medelåldern vid intagning på LVM-hem är knappt 36 år.

Vad tycker klienterna?

De klienter som vill blir intervjuade när de blir utskrivna från LVM-hemmet.

 • 9 av 10 tycker att de fick ett bra bemötande när de kom till institutionen
 • 6 av 10 tycker att de har fått hjälp med sina beroendeproblem
 • 8 av 10 tycker att det alltid fanns någon i personalen att prata med och att de fått stöd av personalen att fundera över sin situation

Dela sidan med andra