SiS LVM-hem Hessleby

SiS LVM-hem Hessleby tar emot män med alkohol, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen kan också ta emot män med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende. 

De klienter som kommer till oss har en tung missbruksproblematik där det ofta föreligger psykiatriska störningar eller sjukdomar. Deras kroppsliga hälsa är ofta sviktande vilket innebär stora omvårdnadsbehov.

Behandlingens mål är:

 • att bryta ett pågående missbruk
 • att utreda klientens behandlingsbehov
 • att motivera till vård och behandling genom bland annat metoderna Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention
 • att behandla klienten för sitt missbruk
 • att utifrån en helhetssyn påverka människans livssituation
 • att bryta social utslagning och skapa sociala nätverk

Kontaktpersoner

Alla klienter har en kontaktperson som har huvudansvaret för motivations- och behandlingsarbetet för sin klient. I regel har kontaktpersonen ansvar för en till två klienter, och ska ha kontakt med sina klienter vid varje arbetspass. Förutom vårdplanering, praktiska göromål och kontakt med myndigheter ska kontaktpersonen vara en känslomässig och trygghetsskapande bas för klienten.

Brukarforum

Vi har så kallade brukarforum på avdelningarna varje vecka. Där får klienterna möjlighet att ställa frågor om och ha synpunkter på verksamheten. Vi dokumenterar det som tas upp på brukarforumen och använder det som underlag för planering och utveckling av verksamheten.

Omvårdnad

Vissa klienter har ett stort behov av somatisk och psykiatrisk omvårdnad och får därför en komplettering av den allmänna omvårdnaden/behandlingen hos oss. Klientens basala och specifika omvårdnadsbehov identifieras och tillgodoses, såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga.

Sjukvård

I sjukvårdsarbetet ingår undersökningar, bedömningar, diagnostik, provtagningar, konsultationer, läkemedelshantering, dokumentation, omvårdnad och omläggningar.

Aktiviteter

På Hessleby finns finns möjlighet för klienterna att delta i olika typer av aktiviteter, till exempel

 • fysiska aktiviteter till exempel innebandy, bowling, simning
 • bildskapande
 • silversmide
 • friluftsaktiviteter
 • teater
 • musik

Hessleby behandlingshem ligger två kilometer nordöst om Mariannelunds centrum i Eksjö kommun.

Kontakt

SiS LVM-hem Hessleby
598 97 Mariannelund
Telefon växel: 010-453 65 00
Fax: 010-453 65 10

hessleby@stat-inst.se

Institutionschef: Michael Nilsson

Målgrupp: Män med alkohol, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot män med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende

Dela sidan med andra