Din patientjournal hos SiS

Det finns en skyldighet för SiS att dokumentera uppgifter om vården av patienter enligt patientdatalagen. Varje gång du får hälso- och sjukvård antecknas detta och de uppgifter du lämnar i patientjournalen. Varje SiS-institution för egna journaler. Därför kan det finnas flera journaler i ditt namn. Journaler förs ofta elektroniskt men kan även föras på papper. SiS är personuppgiftsansvarig vårdgivare och vi är därför skyldiga att informera dig om att vi för journal.

Din journal är i första hand ett stöd för oss som arbetar i vården för att vi ska kunna ge en god och säker vård. Journalen är även en informationskälla för dig som patient. I journalen antecknas, förutom ditt namn och personnummer, bland annat väsentliga uppgifter om bakgrunden till den vård du fått uppgifter om din diagnos, varför du fått en viss behandling eller varför din diagnos lett till ett visst beslut väsentliga uppgifter om vad som gjorts och vad som är planerat, vem som gjort anteckningarna i journalen och när de gjordes.

Uppgifterna behövs för att kunna ge en god och säker vård samt för uppföljning. SiS har i vissa fall även enligt lag en skyldighet att lämna ut uppgifter om dig till andra myndigheter, till exempel för att förhindra smittspridning av vissa allmänfarliga sjukdomar. Alla de journaluppgifter som skrivs under din tid hos SiS bevaras.

Tystnadsplikt, sökord och samtycke

Endast vissa anställda inom SiS har tillgång till dina journaluppgifter. Personal som behöver uppgifterna i sitt arbete för att ge dig god och säker vård har rätt att ta del av dem utan ditt samtycke, men tystnadsplikt gäller. Alla uppgifter om dig i vården omfattas av sekretess. Personal som bryter mot sekretessen eller som läser din journal utan att ha rätt att göra det riskerar straff. Personalen får inte söka på vissa känsliga sökord i din elektroniska patientjournal, till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter och lagöverträdelser. Om SiS behöver hämta in uppgifter från en annan vårdgivare, till exempel från en vårdcentral, krävs ditt samtycke.

Din rätt att läsa din patientjournal

Som patient har du i regel rätt att läsa din journal. Du kan läsa den på institutionen och kan få en kopia av den. Om du inte förstår innehållet i journalen kan du be läkaren eller sjuksköterskan att förklara för dig. Det finns två undantag då du inte kan få tillgång till hela din journal:

Om det finns risk för att behandlingen blir lidande.Om det finns risk för att någon person som nämns i journalen kan komma till skada.

Du kan ändå ha rätt att få se delar av din journal. Vill du läsa din patientjournal ska du vända dig till personalen vid din institution. Om personalen inte låter dig se journalen har du rätt att få ett skriftligt beslut om detta och få information om hur du kan överklaga beslutet.

Om uppgifter i journalen inte stämmer

Om du tycker att uppgifter som står i din journal är oriktiga har du rätt att få detta infört i din journal. För att få en uppgift borttagen ur din journal måste du vända dig till Socialstyrelsen för att få detta prövat.

Din rätt att spärra journaluppgifter

Om du flyttat mellan olika institutioner inom SiS och du inte vill att journaluppgifter som skrivits om dig på din tidigare institution ska gå att läsa av personal på din nya institution, kan du begära att uppgifterna spärras för elektronisk åtkomst. Vårdnadshavare har inte rätt att spärra uppgifter om sina barn. Med barn avses den som är under 18 år. I takt med stigande ålder och mognad kan den som är under 18 år själv spärra uppgifterna.

Om du väljer att spärra uppgifterna så är det du själv som ansvarar för att informera din nya institution om det som de behöver veta för att kunna ge dig en bra och säker vård. Du kan när som helst be vårdpersonalen ta bort spärren. Är ditt hälsotillstånd allvarligt och du själv inte kan informera dem som vårdar dig kan spärren tas bort tillfälligt. Men då måste uppgifterna ha betydelse för den vård som du behöver. Den spärrmöjlighet som för närvarande står till buds inom SiS, är att en väl synlig anteckning görs i den elektroniska journalen, så att det där tydligt framgår att journalen eller viss uppgift i den här spärrats av dig. Om du vill att dina journaluppgifter ska spärras för andra institutioner ska du fylla i blanketten "Spärr av uppgifter i SiS patientjournal" som du kan få från personalen på din institution. När du fyllt i blanketten lämnar du den till personalen så ordnar de med spärren åt dig.

Vem har läst mina uppgifter?

Varje gång någon tar del av uppgifter om dig i den elektroniska journalen registreras det. Det betyder att det i efterhand går att spåra via en så kallad logg vem som har tagit del av uppgifterna, på vilken institution personen arbetar och när detta skedde. Patientdatalagen ger oss skyldighet att göra kontroller av åtkomsten till dina uppgifter i den elektroniska journalen. Du har själv rätt att få reda på vem som har läst i din elektroniska journal.

Om SiS bryter mot bestämmelserna om hur personuppgifter får behandlas kan du i vissa fall ha rätt till skadestånd från SiS.

Dela sidan med andra