Kommunikation och besök på SiS

Mobil och internet (Elektroniska kommunikationstjänster)

När du verkställer sluten ungdomsvård får du använda SiS telefoner utan internet. Din egen mobiltelefon och annan elektronisk utrustning som du kan använda för att ha kontakt med andra, exempelvis dator, surfplatta och smarta klockor kommer vi att omhänderta under tiden och lägga i ett låsbart skåp. Vi skriver noga ner vilka saker vi har omhändertagit i din journal. Du får tillbaka dina saker senast när du lämnar SiS.

I undantagsfall kan du få använda annan elektronisk utrustning än SiS telefoner. Det får du bara göra om det är särskilt viktigt och inte riskerar ordningen och säkerheten på hemmet. Undantagen kan gälla i skolan, om du behöver identifiera dig med elektronisk legitimering, för att du ska kunna använda digitala hjälpmedel för hälso- och sjukvård eller annan vård och behandling.

Om du placeras på en öppen avdelning i säkerhetsnivå 3 kan du få tillbaka din egen utrustning. Men det finns ordningsregler på varje avdelning som bestämmer vid vilka aktiviteter du inte får ha utrustningen, som till exempel i skolan eller vid behandling och inför natten. Då samlar vi in utrustningen och lägger den i ett låsbart skåp.

Besök

När du vill prata med någon eller ta emot besök får vi utreda den du vill ha kontakt med för att kunna bedöma om kontakten är lämplig. Då kan vi till exempel fråga soc om personen. Vi kommer också att få utreda om personen är misstänkt eller dömd för något brott. Innan vi gör en sådan utredning ska vi berätta det för dig och den som du vill ha besök av.

Begränsningar

Utöver detta så kan vi fatta beslut om att vägra eller begränsa dina telefonsamtal och dina besök på olika sätt om det behövs.

Vad?

Vi får vägra eller begränsa vilka du pratar med. Det kan ske på olika sätt, till exempel genom att vi sitter med i rummet eller använder högtalartelefon när du pratar i telefon eller använder internet. Om du vill prata med din familj på ditt hemspråk kan vi använda en tolk som översätter så att vi förstår vad som sägs. Du och den du pratar med ska få veta i förväg om vi kommer avlyssna samtalet på något sätt. Om det inte räcker med att någon är med att avlyssnar eller på annat sätt bevakar samtalet så får vi vägra ditt samtal.

Om vi bedömer att besöket är lämpligt kan vi besluta att besöket ska ske med någon typ av övervakning, till exempel kamera, avlyssning, tolköversättning eller personalnärvaro. Om vi bestämmer att besöket behöver övervakas eller kontrolleras på något sätt ska du och din besökare få information om det i förväg.

Varför?

För att du inte ska ha kontakter eller ta del av material som kan vara skadligt för dig, ordningen eller säkerheten på hemmet, för någon utanför hemmet eller för din återanpassning. Det kan till exempel handla om att du inte ska få hjälp att föra in droger på ungdomshemmet eller ha olämplig kontakt med någon utanför hemmet.

Hur länge?

Varje beslut gäller som längst 30 dagar, och vi pröva möjligheten till mindre eller inga begränsningar hela tiden. Om det behövs kan tiden förlängas i ett nytt beslut.
Bra att veta! Du har rätt att kontakta din socialsekreterare, din advokat, ditt offentliga biträde eller andra myndigheter, som t.ex. IVO, så länge vi kan vara säkra på att det verkligen är den personen.

Dela sidan med andra