Pågående forskning

Läs mer om pågående forskning

 • Återfallsriskreducerande insats för unga som begått sexuella övergrepp: Implementering och initial validering

  Niklas Långström, Karolinska institutet
  niklas.langstrom@ki.se
  Projektstart: 2019
  Ansvarig forskningsledare på SiS: Johanna Enö Persson 

  Bland de placerade som SiS behandlar finns det ungdomar som begått sexuella övergrepp och det finns därför behov av att utveckla kunskapsbaserade behandlingsmetoder inom området. Behandlingsprogrammet STOPPA, där akronymen står för Start, Teori Och Praktik, Paus, Avslut, är en ny, sexövergreppsspecifik individuell behandling för unga som begått sexuella övergrepp och ges på två av SiS ungdomshem. STOPPA influeras av Dialektisk beteendeterapi, Multisystemisk terapi, Motiverande samtal samt risk-, behovs- och mottaglighetsprinciperna. Studiens syfte är att undersöka genomförbarheten och initialt validera STOPPA. Datainsamlingen för studien har avslutats och totalt inkluderades 28 ungdomar varav 24 slutförde behandlingen. Projektet förväntas avslutas under 2023.

 • Munhälsa och tandvård hos unga personer vid särskilda ungdomshem – kartläggning om behov av och uppfattning kring tandvård och munhälsa

  Agneta Stenebrand, Hälsohögskolan i Jönköping
  agneta.stenebrand@ju.se
  Projektstart: 2020
  Ansvarig forskningsledare på SiS: Isabell Monell

  Projektets övergripande syfte är att kliniskt undersöka förekomsten av munhälsoproblem hos unga personer placerade på två särskilda ungdomshem samt att kartlägga ungdomarnas egna upplevelser kring munhälsa. Den kliniska undersökningen av ungdomarnas munhälsa genomförs med hjälp av en mobil enhet. Ungdomarnas attityder kring munhälsa och tandvård samt munhälsorelaterat beteende har kartlagts genom en enkätundersökning. Ungdomarna har också getts möjlighet att berätta om sina tidigare erfarenheter av tandvård i intervjuer. Efter avslutad datainsamling har 107 ungdomar deltagit i den kliniska undersökningen, 78 har besvarat enkäten och 22 ungdomar har deltagit i intervjuer. Projektet förväntas avslutas under 2024.

 • Utvärdering av Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) för ungdomar med socialt nedbrytande beteende, kriminalitet och substansanvändning i SiS miljö

  Tobias Lundgren, Karolinska institutet
  tobias.lundgren@ki.se
  Projektstart: 2021
  Ansvarig forskningsledare på SiS: Johanna Enö Persson

  Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) är en beteendeterapeutisk modell som syftar till att minska problembeteenden och öka konstruktiva beteenden hos barn, ungdomar och unga vuxna med substansbruk. Behandlingsmetoden har utvärderats inom öppenvård med goda resultat vad gäller minskning av droganvändande samt psykiatrisk problematik. Projektets övergripande syfte är att anpassa behandlingsmetoden till SiS institutionsvård och vetenskapligt utvärdera genomförbarhet och preliminära effekter när modellen appliceras inom SiS. Drygt åtta institutioner kommer att delta i projektets sista delstudie, som utgörs av en randomiserad kontrollerade studie. Projektet förväntas avslutas under 2025.

 • Unga i kriminella nätverk inom SiS verksamhet: Utmaningar och möjligheter

  Tove Pettersson, Stockholms universitet
  tove.pettersson@criminology.su.se
  Projektstart: 2021
  Ansvarig forskningsledare på SiS: Azadé Azad

  Projektet syftar till att undersöka hur SiS arbete inom ungdomsvården påverkas av att en del av de placerade ungdomarna har anknytning till kriminella nätverk. Syftet är även att studera hur de unga med sådan anknytning ser på tiden efter placering och vilka behov de själva identifierar för att efter placeringen kunna bryta med sin tidigare kriminella livsstil. En del av studiens syfte är att jämföra dessa ungdomars upplevelser med ungdomar utan känd anknytning till kriminella nätverk, för att djupare kunna utröna det kriminella nätverkets betydelse i synen på framtid och att kunna bryta med kriminalitet. Genom intervjuer med ca 40 unga och 20 medarbetare från ca nio institutioner på SiS är det tänkt att projektet ska utmynna i förslag till hur arbetet med denna grupp kan utvecklas inom ramen för social tvångsvård. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i behandlingsmodellen The Good Lives Model. Projektet planeras att avslutas 2024.

 • Hur går det för ungdomarna på SiS särskilda ungdomshem? En uppföljning mellan åren 2000–2020

  Peter Larm, Stockholms universitet
  peter.larm@su.se
  Projektstart: 2022
  Ansvarig forskningsledare på SiS: Johanna Enö Persson

  Projektet syftar till att genomföra en registerbaserad uppföljning av de ungdomar som placerats på SiS särskilda ungdomshem mellan 2000–2020 samt att identifiera risk- och skyddsfaktorer som är förknippade med negativa utfall (missbruk, dödlighet, kriminalitet, somatisk och psykisk ohälsa, placeringar, läkemedelsanvändning samt sociala problem) och resiliens. Två grupper av unga kommer att följas upp med hjälp av registerdata från Socialstyrelsen, SCB och BRÅ. Den första gruppen består av samtliga ungdomar som skrevs in på SiS under perioden (ca 17 000 individer) och den andra gruppen består av de ungdomar som skrevs in och genomförde ADAD-intervjuer (ca 11 500 individer). Resultaten förväntas bland annat ge kunskap om hur vården fungerar på kort och lång sikt och om utfallen skiljer sig mellan olika inskrivningsår. Projektet planeras att avslutas under 2024.

 • Läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende i samband med tvångsvård enligt LVM

  Anders Ledberg, Stockholms universitet
  anders.ledberg@su.se
  Projektstart: 2023
  Ansvarig forskningsledare på SiS: Azadé Azad

  Många klienter som vårdas enligt LVM har ett allvarligt missbruk av opioider, det vill säga preparat som är förknippade med en hög dödlighet. I Sverige är den rekommenderade behandlingen läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO). Denna behandlingsform var tidigare inte tillåten för personer som vårdades enligt LVM men har sedan 2016 kunnat erbjudas inom ramen för social tvångsvård. Syftet med projektet är att dels kartlägga omfattningen och implementeringen av LARO i samband med LVM-vård, dels undersöka om möjligheten att få LARO i samband med LVM-vård har påverkat vårdtiderna, risken att bli intagen för LVM-vård på nytt samt dödligheten efter utskrivning. Urvalet består av samtliga personer som vårdats enligt LVM under tidsperioden 2000-2023, med särskild fokus på drygt 550 klienter som sedan 2016 behandlats enligt LARO. Projektet förväntas avslutas under 2025.

Dela sidan med andra