Vår verksamhet

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.

Vi ger ungdomar och vuxna som kommer till oss bättre förutsättningar för socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Socialtjänsten placerar hos oss efter beslut i förvaltningsrätten.

Vi tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Vård av unga på särskilda ungdomshem

SiS särskilda ungdomshem tar emot ungdomar med psykosociala problem, till exempel missbruk och kriminalitet. På våra ungdomshem får ungdomarna vård enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård unga). Vi har 21 särskilda ungdomshem med cirka 730 platser för mottagnings- och behovsbedömning och behandlingsplacering. De flesta platserna är låsbara.

Om socialtjänsten upptäcker att en ung person har så stora problem att det är nödvändigt med tvångsvård, gör man en utredning. Sedan lämnar socialtjänsten en begäran om tvångsvård till förvaltningsrätten som kan besluta om ett omhändertagande.

Vården och behandlingen ska utgå från de enskilda ungdomarnas behov. 

Läs om metoder under Programverksamhet

Det finns två typer av tjänster

Mottagnings- och behovsbedömning handlar om att avbryta kriminalitet, missbruk och annat social nedbrytande beteende, stabilisera ungdomens situation och mående samt bedöma ungdomens behov av fortsatta insatser.

Behandlingsplacering, som är att erbjuda behandling utifrån barns och ungdomars individuella behov och socialtjänstens planer och uppdrag till SiS. Behandlingsavdelningarna är låsbara eller öppna.

Inom behandlingstjänsterna finns även SFA – Särskilt förstärkta avdelningar, som är till för ungdomar med autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning och för klienter med en komplex psykiatrisk problematik i kombination med en allvarlig beroendeproblematik inom missbruksvården. På de särskilt förstärkta avdelningarna har vi högre bemanning än på andra avdelningar och vi anpassar bemötande, metodval och lokalernas storlek och utformning.

Missbruksvård på LVM-hem

Drygt tusen män och kvinnor blir varje år tvångsomhändertagna med stöd av LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) och placerade på något av våra LVM-hem. Vi har elva LVM-hem med 359 platser för abstinensbehandling, motivationsarbete eller utslussning.

För att en vuxen med missbruksproblem ska kunna bli omhändertagen enligt LVM måste en läkare eller socialsekreterare göra en LVM-anmälan till socialtjänsten. Anhöriga kan göra en orosanmälan. Socialtjänsten gör sedan en utredning. Om utredningen visar att personen behöver vård enligt LVM skickar socialtjänsten en begäran om tvångsvård till förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård.

Klienterna på LVM-hemmen har många års drogberoende bakom sig. Det handlar om missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel, eller om ett blandmissbruk.

Syftet med LVM-vården är att avbryta ett livshotande missbruk och motivera till frivillig behandling. Vården varar i högst sex månader och ska så snart som möjligt övergå till vård i öppnare former.

Sluten ungdomsvård

Ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15 till 17 år kan bli dömda av domstol till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Det blir de då enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Det är ett tidsbestämt straff som ungdomarna avtjänar på speciella platser på våra ungdomshem. Den maximala strafftiden är fyra år.

Kommunernas socialtjänst har det övergripande ansvaret för de ungdomar som har blivit dömda till sluten ungdomsvård. SiS bestämmer i samråd med socialtjänsten på vilket av SiS ungdomshem den dömde ska bo och hur man ska planera och genomföra tiden hos SiS.

Enligt LSU ska vården och behandlingen ha fokus på det kriminella beteendet.

Dela sidan med andra