TFCO - Treatment Foster Care Oregon

TFCO är ett behandlingsprogram för barn och unga med antisocialt, normbrytande eller kriminellt beteende. Programmet är omfattande och involverar flera professionella aktörer och fungerar som eftervård och som ett alternativ till institutionsplacering. Barn och ungdomar som behandlas med TFCO flyttar efter utredning på en SiS-institution till ett kvalificerat familjehem, en så kallad behandlingsfamilj, som utbildats i metoden och får tät handledning och stöd.

Behandlingsfamiljerna arbetar med positiv förstärkning, tydlig gränssättning, fungerande vardagsrutiner, stöd i skolan och begränsar den unges kontakt med andra unga som har problem. Runt behandlingsfamiljen finns ett team som består av en samordnare, en ungdomsterapeut och en färdighetstränare samt en familjeterapeut som arbetar med den familj som ungdomen ska flytta till efter avslutad TFCO-insats. Målet är att barnet eller ungdomen efter behandlingen så småningom ska kunna flytta hem till sina föräldrar, vårdnadshavare eller annan omsorgsbas.

Dela sidan med andra