Ny LVM-metod ska öka möjligheterna att få ett självständigt, gott liv

Sedan 2019 har SiS börjat införa behandlingsmetoden ”Ett självständigt liv” (ESL) på LVM-institutioner. Programmet ska hjälpa klienter med missbruksproblematik och psykisk funktionsnedsättning till ett självständigt och gott liv.

Den manualbaserade metoden riktar sig till klienter som behöver hjälp att klara sin vardag, och syftar till att höja individens funktionsnivå. Genom ESL kan individens sociala och praktiska förmågor förbättras inom områden som till exempel stress och sårbarhet, symptomhantering samt även vardagligare saker, såsom vardagsekonomi och hygien.

SiS utbildar brett i ESL-metoden, och har sedan 2019 infört ESL på tre LVM-institutioner, varav Älvgården är en. Andra institutioner följer nu efter.

- Metoden och dess verktyg är otroligt bra att luta sig emot. ESL skapar struktur och trygghet och ger oss möjlighet att jobba mer djupgående med våra klienter, säger Katarina Holgersson som är tillförordnad enhetschef på Älvgården.

Genomsyrar avdelningsarbetet 

Inom SiS LVM-institutioner har majoriteten av klienterna olika typer av funktionsnedsättningar, såsom depression, psykospsykiatriska och neuropsykiatriska hinder eller missbruksproblematik.

ESL ger Älvgården en helt ny struktur att arbeta utifrån, och med den tillhörande manualen kan personalen bygga djupare i klientens behov.

Manualen är enligt Älvgården både praktisk och pedagogisk och gör att personalen numera lätt kan få information om klienten, vilket gör att de kan bygga vidare på tidigare samtal och inom ett visst område som är svårhanterligt för klienten, som exempelvis dennes vardagsekonomi. Då skapas en närmre kontakt med klienten.

- Och för mig som sitter med journalerna, som tack vare ESL har blivit mer utförliga, innebär det nya arbetssättet att jag lättare kan följa klientens utveckling och svårigheter, säger Älvgårdens behandlingssamordnare Emelie Hultgren.

Ökad trygghet och sammanhållning inom personalgruppen genom ESL

Emelie Hultgren berättar att sedan ESL implementerades har personalen fått en ökad trygghet, sammanhållning, större samsyn och ”pratar samma språk”, som till exempel när de lämnar över information till varandra om klientens olika livsområden. Det märks framförallt i bemötandet av klienten, vilket är den viktigaste frågan enligt Emelie Hultgren.

I år har Älvgården också beviljats en serie tillfällen i metodhandledning, som leds av Mats och Eva-Lena Borell som har tagit fram metoden och materialet. Genom att personalen får handledning kan de lättare förstå och bemöta de svårare klienterna och se deras utvecklingsnivåer och kognitiva förutsättningar. Därmed kan de avgöra vilken nivå de behöver lägga sig på och nå fram lättare till klienten.

ESL skapar kontinuitet och trygghet i personalens arbete, och en vi-känsla. Samtliga i personalen jobbar på samma sätt, och exempelvis psykolog eller behandlingssekreterare blir inte längre en lika central punkt. Personalen kan både stärka och dra nytta av varandra. Man bjuder exempelvis in kolleger för att hålla i gruppverksamhet, något som kanske inte alla i personalen kände sig trygga med tidigare. Men med ESL som stöd upplever de nu en trygghet i detta.

Klienterna får sätta ord på svårigheter och drömmar

- Den stora nyttan med behandlingsmetoden är att personalen lättare hittar vägar in till klienten och bättre förstår individen. Klienten får verktyg för att nå ett självständigt, värdigt och gott liv utifrån sina egna förutsättningar, och uppleva delaktighet och självbestämmande. Klienterna tycker att metoden ger dem en möjlighet att sätta ord på vad de har och inte har för svårigheter, menar Katarina Holgersson.

- Genom materialet får de också sätta ord på vad de drömmer om – och där ser vi att det lyser till i deras ögon. Det är fint att få ge dem hjälp och stöd att förverkliga sina drömmar, och inte bara prata om missbruk och svårigheter, avslutar Emelie Hultgren.

 

Sedan 2019 har SiS infört ESL på tre LVM-institutioner: Älvgården, Runnagården och Rällsögården. Även Lunden och Renforsen planerar att införa programmet i närtid. 

Relaterade sidor

Vård och behandling

ESL - Ett Självständigt Liv