DOK - dokumentation inom LVM-vården

LVM-hemmen använder sig av utvärderings- och dokumentationssystemet DOK. Systemet ger oss en gemensam grund för bedömning och dokumentation av klientens problematik.

Omslag DOK inskrivningsintervju

DOK-systemet är uppbyggt på intervjuer med klienten vid inskrivning, utskrivning och vid uppföljning. Klienterna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med.

Frivilligt delta i DOK-intervjun

Klienterna får alltid information om syftet med DOK-intervjun och att det är frivilligt att delta.

Används för individuell behandlingsplanering

Institutionerna använder DOK som ett stöd i den individuella behandlingsplaneringen. Intervjuerna ligger till grund för metodutveckling och uppföljning.

Underlag för verksamhetsplanering

På central nivå inom SiS sammanställs varje år grundläggande epidemiologisk information om klienterna. Dessa data är också underlag för verksamhetsplanering.

Utbildning krävs

En förutsättning för att få använda DOK inskrivningsintervju är att den som utför intervjun är väl förtrogen med intervjuformulär och manual, och har gått en särskild utbildning som omfattar minst två dagar. Utbildningen ger intervjuaren riktlinjer för genomförande, intervjuarträning, praktisk tillämpning, kodning av intervjun och återkoppling till klienten.

Jämförelser mellan frivilligvård och tvångsvård

Samtliga LVM-hem och många enheter inom den frivilliga missbruksvården (IKM-DOK) dokumenterar sina klienter i DOK, vilket bland annat ger möjlighet till jämförelser mellan frivilligvård och tvångsvård.

DOK har utvecklats av en expertgrupp i nära samarbete med behandlare. Vissa frågor är hämtade från Addiction Severity Index (ASI). 

Dela sidan med andra