Avslutade projekt

Här hittar du information om avslutade projekt som SiS ansvarat för eller medverkat i.

Utvecklingsarbete avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

SiS, fick i uppdrag av regeringen att genomföra ett utvecklingsarbete för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland unga och klienter på SiS ungdomshem och LVM-hem.
Läs mer om projektet

Jämställd vård och behandling

SiS fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering för åren 2015-2018. Uppdraget var ett led i regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter.
Läs mer om projektet

Förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen

Nu har Statens institutionsstyrelse, SiS, slutredovisat regeringsuppdraget att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen. SiS får nu en handfull nya verktyg i det dagliga arbetet på SiS ungdomshem.
Läs mer om projektet

Multifunc

MultifunC har varit ett nordiskt samarbetsprojekt under åren 2005-2017. Syftet med projektet har varit att utveckla och pröva en forskningsbaserad behandlingsmodell för institutionsvård  som omfattar hela behandlingsförloppet, från inledande utredning till avslutande eftervård. MultifunC ingår numera som del av den ordinarie verksamheten och erbjuds på SiS ungdomshem Råby och på SiS ungdomshem Brättegården.
Läs mer om projektet

Ett kontrakt för livet

SiS hade under åren 2005–2009 regeringens uppdrag att inom ramen för LVM-vården ge socialnämnden ekonomiskt stöd för den vård som bedrevs enligt 27 § LVM. Syftet var att förstärka missbrukarvården och skapa bättre förutsättningar för fler kvalificerade och långsiktiga vårdinsatser.
Läs mer om projektet

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

SiS fick 2011 i uppdrag av regeringen att utveckla utslussningen från sluten ungdomsvård. I uppdraget ingick att förbättra planeringen av verkställigheten och att bygga upp en strukturerad och kontrollerad utslussning från sluten ungdomsvård.
Läs mer om projektet

MVG-projektet

På uppdrag av regeringen drev SiS till utgången av 2008 projektet Motverka våld och gäng, MVG. Uppdraget var att utveckla nya vårdkedjemodeller som byggde på långsiktig planering och samverkan för tvångsomhändertagna ungdomar med mycket allvarliga problem.
Läs mer om projektet

Prostitution och människohandel

Ungdomar och vuxna missbrukare som är, har varit eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål behöver mycket stöd. SiS fick 2008 i uppdrag att förstärka arbetet med gruppen. Projektet pågick till 2010 och en slutrapport om insatser och effekter av projektet redovisades den 1 mars 2011.
Läs mer om projektet

SiS och skolan i samverkan

Projektet SiS och skolan i samverkan var ett samverkansprojekt mellan statens institutionsstyrelse (SiS) och Malmö Stad som bedrevs från augusti 2008 till och med februari 2010. Syftet med projektet var att ge skolan en plats i vårdkedjan genom att utveckla formerna för den pedagogiska överlämningen från SiS skolverksamhet till skolorna i Malmö.
Läs mer om projektet

SiSam - samverkan för obruten skolgång

Projektet SiSam – En strukturerad modell för skolverksamheten på särskilda ungdomshem pågick 2013–2015. Projektet följdes upp och utvärderades, bland annat genom att två grupper av ungdomar, en kontrollgrupp och en experimentgrupp följdes upp tre månader efter utskrivning. Projektet slutredovisades den 1 april 2016. SiSam-modellen har nu implementerats i SiS ordinarie verksamhet.
Läs mer om projektet

Sociala insatsgrupper

SiS deltog i projektet Sociala insatsgrupper, en riktad satsning på nationell nivå med fokus på att utveckla strukturerad samverkan för att motverka rekrytering till och underlätta avhopp från kriminella gäng. Pilotprojektet pågick 2011-2012. Projektet förlängdes och slutredovisades den 31 oktober 2014.
Läs mer om projektet

VIS-projektet

VIS-projektet - Verksamhetsutveckling i samverkan - var ett samverkansprojekt
mellan Statens institutionsstyrelse och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Läs mer om projektet

Vårdkedjeprojektet

SiS vårdkedjeprojekt startade i april 2004 och avslutades i december 2006. Syftet var att pröva en förstärkt vårdkedjemodell inom missbrukarvården och utveckla fungerande modeller för samarbete mellan socialtjänsten och LVM-hemmen. Målet med eftervården är att skapa bestående förändringar i klienternas livssituation.
Läs mer om projektet

Dela sidan med andra