MultifunC

MultifunC har varit ett nordiskt samarbetsprojekt under åren 2005-2017. Syftet med projektet har varit att utveckla och pröva en forskningsbaserad behandlingsmodell för institutionsvård  som omfattar hela behandlingsförloppet, från inledande utredning till avslutande eftervård. MultifunC ingår numera som del av den ordinarie verksamheten och erbjuds på SiS ungdomshem Råby och på SiS ungdomshem Brättegården.

Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö, MultifunC, är en unik behandlingsmodell för flickor och pojkar i åldrarna 14-18 år med allvarliga beteendeproblem som kriminalitet, missbruk, utagerande och aggressivitet.

MultifunC bygger på insatser som visat sig fungera, och utgår från forskningsgenomgången Institutionsbehandling av ungdomar – Vad säger forskningen? Med den som grund har en institutionsmodell tagits fram som prövas på några av SiS särskilda ungdomshem.

Forskningsgenomgången har gjorts av psykologen Tore Andreassen på uppdrag av SiS, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) och norska barn- och familjedepartementet.

MultifunC är resultatet av ett samarbete mellan Sverige och Norge och används på institutioner i båda länderna. Även Danmark har startat MultifunC-institutioner.

Utredningsteam och familjeteam

MultifunC inleds alltid med att särskilda utredningsteam gör omfattande kartläggningar av problem och behov. De mål utredarna, tillsammans med ungdomarna, deras anhöriga och socialtjänsten, kommer fram till styr sedan helt arbetet på institutionen. Där ansvarar miljöteam och pedagogiska team för ungdomarnas behandling och skolgång medan familjeteam ansvarar för familjearbetet.

När ungdomarna lämnar institutionen fortsätter familjeteamens målinriktade arbete med ungdomar och föräldrar (eller annan omsorgsgivare, exempelvis familjehem) på hemmaplan.

Behandling med MultifunC tar omkring ett år. Cirka 6-7 månader av den tiden består av vistelse på institution.

Behandlingsarbetet

Behandlingen fokuserar på att förändra problembeteenden och utveckla färdigheter. Ett nivåindelat förstärkningssystem, baserat på teckenekonomi och beteendekontrakt, är ett av redskapen som ökar ungdomarnas förmåga att ta eget ansvar.

Aggression Replacement Training (ART), Motiverande samtal (MI) och Kognitiv beteendeterapi (KBT) ingår i behandlingsarbetet. Det gör även föräldraprogrammet Komet som hjälper till att bryta gamla mönster av konflikter och trotsbeteenden. Komet står för KOmmunikationsMETod och bygger på samvaro, kommunikation, problemlösning och kontrakt. Familjeteamen utbildar föräldrarna i programmet och fortsätter med familjesamtal när ungdomarna lämnat institutionen.

Föräldrar och andra anhöriga spelar en viktig roll inom MultifunC. Liksom positiva nätverk som föreningsliv och social fungerande kamrater. Familjeteamen stöttar föräldrarna i deras kontakter med skola och socialtjänst, och institutionens pedagogiska team ser till att övergången till skolan på hemorten fungerar.

Samverkan

MultifunC som modell bygger på tät samverkan mellan utredningsteam (kartläggning), miljöteam (behandling) och familjeteam (eftervård). De fyller olika funktioner men har gemensamma mål och ett tätt samarbete.

Just det samarbetet möjliggör en intensiv behandling under relativt kort tid.

Familjeteamet börjar tidigt arbetet med föräldraträning och skapar på så sätt de allianser och relationer som behövs för fortsättning när ungdomarna flyttat hem. Det är därför viktigt att betona att även behandlingen på hemmaplan ingår som en självklar del av MultifunC.

Socialtjänstens roll

Som uppdragsgivare har den placerande socialtjänsten en betydelsefull roll. Ungdomarnas socialsekreterare är med och fastställer behandlingsmålen, medverkar vid möten och tar aktiv del i planeringen.

SiS socialtjänstenkät visar att en stor majoritet av de socialsekreterare som placerat ungdomar på MultifunC-avdelningar skulle förorda en liknande placering även i framtiden.

Utvärdering

MultifunC är ett nordiskt utvecklings och forskningsprojekt. I Sverige har Socialstyrelsen haft ansvaret för att utvärdera införandet av behandlingsprogrammet. Det har dels resulterat i en implementeringsstudie som undersökte hur väl modellen gått att införa på SiS institutioner, dels en effektstudie som utvärderat effekten av MultifunC för de ungdomar som fått behandlingen. Slutsatsen från implementeringsstudien var att det tar tid och krävs stöd för att lyckas med att införa nya metoder. Studien presenteras i Socialstyrelsens rapport ”Implementeringen av MultifunC - ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem”.

I effektutvärderingen jämförs två grupper, ungdomar som fått MultifunC och ungdomar som fått annan institutionsbehandling inom SiS. Undersökningsgruppen består av 80 ungdomar, varav hälften fått MultifunC och hälften fått annan institutionsbehandling. Socialstyrelsen har presenterat resultat från uppföljningar som gjorts ett respektive två år från det att ungdomen först kom med i studien, i två rapporter: ”MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem: resultat efter ett år” och ”MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem: resultat efter två år”.

Resultaten från tvåårsuppföljningen visade att:

  • ungdomar i MultifunC-gruppen hade färre dagar återplacerade på något av SiS särskilda ungdomshem, färre dagar i annan institutionsvård än SiS och färre dagar med öppenvårdsinsatser inom socialtjänsten

  • MultifunC uppnådde lika god effekt som traditionell SiS-behandling vad gäller fortsatta beteendeproblem som återfall i kriminalitet

  • den uppskattade ackumulerade genomsnittskostnaden per ungdom var drygt 400 000 kronor lägre för dem som fått MultifunC jämfört med ungdomar som fått traditionell institutionsvård

Dela sidan med andra