Övriga rapporter

Beställ övriga rapporter

 • BiB 2010 Bedömningsinstrument inom behandling och forskning för missbruks- och beroendevård

  BiB 2010 är en sammanställning av information om bedömningsinstrument med relevans för behandling och forskning inom missbruks- och beroendevården. Gemensamt för alla instrument i boken är att de är översatta till eller utvecklade på svenska. Redan 1998 publicerades en första sammanställning – BIB 1998 – som svar på ett uttryckt behov av en översikt över användbara mätmetoder och bedömningsinstrument inom fältet. Behovet har inte minskat med åren, tvärt om. Att antalet instrument som inkluderats i denna utgåva är betydligt större jämfört med BIB 1998 vittnar om både ett större utbud och en minst lika stor efterfrågan efter strukturerade mätmetoder och skattningsverktyg. Samtidigt har också bredden i de instrument som anses relevanta för missbruks- och beroendevården ökat. Därför innehåller BiB 2010 både instrument som tydligt inriktar sig på missbruk eller beroende och instrument som fokuserar på exempelvis personlighet, kognitiva funktioner eller sociala relationer.

  BiB 2010 innehåller information om knappt 90 instrument för bedömning av individer, beskrivning av insatser och organisatoriska förhållanden, skattning av utfall samt uppföljning av vård och behandling. Vår förhoppning är att boken ska bidra till ytterligare användning och utveckling av befintliga instrument samt att fler instrument översätts och anpassas för svenska förhållanden.

  Författare: Bengt-Åke Armelius, Berit Bihlar, Claudia Fahlke, Mats Fridell, Lova Hillarp Katz, Therese Reitan (red).

  Beställ eller ladda ner i webbshoppen.

 • Vård av ungdomar med sociala problem - en forskningsöversikt

  Under redaktion av B-Å Armelius, Sara Bengtzon, P-A Rydelius, Jerzy Sarnecki och Kerstin Söderholm Carpelan, 1996. Antologin består av fyra delar som belyser vård och behandling ur flera olika perspektiv.

  De 19 författarna representerar olika ämnesområden i sin forskning och/eller yrkesverksamhet. I den första delen diskuteras ungdomsbrottslighet och asocialitet samt samhällets åtgärder mot dessa företeelser. Ungdomsvårdens historia och ideologiska bakgrund presenteras.

  Den andra delen belyser ungdomar med sociala problem ur olika perspektiv.

  Del tre behandlar skolan och problemet med att många ungdomar har stora läs- och skrivsvårigheter, vilket ytterligare försvårar rehabiliteringen.

  I fjärde delen sammanfattas behandlingsforskningen inom sex olika områden.

  Beställ eller ladda ner i webbshoppen.

 • BiB 1998 Bedömningsinstrument inom behandling och forskning

  BIB 1998 är en sammanställning av bedömnings-instrument översatta till eller utvecklade på svenska. Den innehåller information om 61 metoder för bedömning av patienter vad gäller personlighet, alkohol- och drogvanor, utfall av behandling och beskrivning av process-variabler av betydelse för behandling och forskning.

  Metoderna handlar om forskning kring behandling av vuxna och beskrivs utifrån användningsområden, tillförlitlighet och referenser. En snabbguide finns för varje metod. Begåvningstest och olika neurologiska test ingår däremot inte.

  Författare: Christer Sandahl, Eva Birgerson, B-Å Armelius, Mats Fridell och Vera Segraeus.

  Beställ eller ladda ner i webbshoppen.

Dela sidan med andra