BiB 2010 Bedömningsinstrument inom behandling och forskning för missbruks- och beroendevård

Författare: Bengt-Åke Armelius, Berit Bihlar, Claudia Fahlke, Mats Fridell, Lova Hillarp Katz, Therese Reitan (red)

Utgivningsår: 2010

ISBN: 978-91-972745-1-7

Rapportserie: Övriga rapporter

Pris: 150 kr

BiB 2010 är en sammanställning av information om bedömningsinstrument med relevans för behandling och forskning inom missbruks- och beroendevården. Gemensamt för alla instrument i boken är att de är översatta till eller utvecklade på svenska. Redan 1998 publicerades en första sammanställning – BIB 1998 – som svar på ett uttryckt behov av en översikt över användbara mätmetoder och bedömningsinstrument inom fältet. Behovet har inte minskat med åren, tvärt om. Att antalet instrument som inkluderats i denna utgåva är betydligt större jämfört med BIB 1998 vittnar om både ett större utbud och en minst lika stor efterfrågan efter strukturerade mätmetoder och skattningsverktyg. Samtidigt har också bredden i de instrument som anses relevanta för missbruks- och beroendevården ökat. Därför innehåller BiB 2010 både instrument som tydligt inriktar sig på missbruk eller beroende och instrument som fokuserar på exempelvis personlighet, kognitiva funktioner eller sociala relationer.

BiB 2010 innehåller information om knappt 90 instrument för bedömning av individer, beskrivning av insatser och organisatoriska förhållanden, skattning av utfall samt uppföljning av vård och behandling. Vår förhoppning är att boken ska bidra till ytterligare användning och utveckling av befintliga instrument samt att fler instrument översätts och anpassas för svenska förhållanden.