Organisation

Statens institutionsstyrelse (SiS) leds av generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. Generaldirektören är myndighetschef.

Organisationsskiss i högupplöst storlek

SiS organisation (från och med 1 januari 2023)

Nationell nivå

SiS nationella nivå utgörs av huvudkontoret, som är geografiskt placerat i Solna. Huvudkontoret är organisatoriskt indelat i nio nationella avdelningar, GD-stab och internrevisionen.

De nationella avdelningarna är följande:

  • ungdomsvårdsavdelningen
  • missbruksvårdsavdelningen
  • forsknings- och utvecklingsavdelningen
  • ekonomi- och planeringsavdelningen
  • HR-avdelningen
  • rättsavdelningen
  • säkerhetsavdelningen
  • it- och digitaliseringsavdelningen
  • kommunikationsavdelningen

Lokal nivå

SiS lokala nivå består av institutioner som är geografisk fördelade över hela Sverige. Institutionerna utgörs av 21 särskilda ungdomshem inom ungdomsvårdsavdelningen och 11 LVM-hem inom missbruksvårdsavdelningen.

Ledning

SiS har ledningsgrupper på nationell och lokal nivå.

Ledningsgrupperna utgör rådgivande organ och forum för information, diskussion, samordning, planering, ledning och uppföljning av verksamheten inom respektive nivå och ansvarsområde.

Ledningsgrupper inom varje nivå utgör ett stöd för överordnad chef. I ledningsgrupperna ingår närmast underordnade chefer samt de medarbetare som respektive chef bestämmer.

Här hittar du information om SiS nationella ledningsgrupp.

Dela sidan med andra