Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS grundutbildning

SiS Grundutbildning är obligatorisk för alla nya medarbetare och omfattar många olika områden som juridik, etik, konflikthantering och praktiskt behandlingsarbete.

SiS attraherar nya medarbetare med många olika kompetenser. Fler än fyra tusen personer arbetar på olika håll inom myndigheten. Grundutbildningen bidrar till en gemensam syn på SiS komplicerade uppdrag.

Grundutbildningen ger alla medarbetare samma utgångspunkt och bra förutsättningar att möta behoven hos ungdomar och klienter. Man får en gemensam bild av vårt uppdrag och hur vi bäst utför det.

Vissa delar är obligatoriska för alla oavsett arbetsuppgift. Andra moment läggs till utifrån den enskildes kunskapsnivå och arbetsuppgifter. För medarbetare i klientnära arbete blir utbildningen totalt tio veckor. Nyanställda med exempelvis administrativa uppgifter går de mer grundläggande delarna om SiS uppdrag och värdegrund samt rollen som statsanställd.

Tidigare har medarbetare i klientnära verksamhet kunnat gå olika separata utbildningar. Den obligatoriska grundutbildningen ger helt nya förutsättningar både för SiS som myndighet och för den enskilde medarbetaren att utföra sitt uppdrag.