SiS grundutbildning

SiS grundutbildning är obligatorisk för alla nya medarbetare. Den bidrar till en gemensam syn på SiS komplicerade uppdrag, och ger oss bra förutsättningar att möta behoven hos våra ungdomar och klienter.

SiS grundutbildning består av tre moduler.

Modul ett, ”Välkommen till SiS" går alla nyanställda. Den fokuserar på en övergripande nivå på lagstiftning, myndighetens uppdrag, rollen som statstjänsteman, etik och mänskliga rättigheter.

Modul två, "Klientnära arbete" går behandlingsassistenter, behandlingspedagoger och behandlingssamordnare, den största gruppen medarbetare inom SiS. De får en sammanlagt tio veckor lång grundutbildning inom SiS.

Modul två ger fördjupade kunskaper om bland annat:

 • SiS uppdrag och målgrupper
 • lagstiftning
 • dokumentation
 • psykiatri/neuropsykiatri
 • beroendeproblematik
 • etik och mänskliga rättigheter
 • aktuella behandlingsmetoder
 • konflikthantering
 • Motiverande samtal, MI
 • suicidprevention
 • Traumamedveten omsorg, TMO (introduktion under grundutbildningen. Alla som jobbar klientnära får sedan en mer omfattande utbildning)

Utbildningen varvar teori och praktik. Under utbildningstiden får de nyanställda handledd introduktion på den egna arbetsplatsen av särskilt utbildade handledare. De står för stöd och vägledning i den nya yrkesrollen som behandlare hos SiS.

Modul tre, "Klientnära arbete övriga", är obligatorisk för övriga medarbetare i klientnära roller.

Den innehåller bland annat:

 • Motiverande samtal, MI
 • suicidprevention
 • Traumamedveten omsorg, TMO (introduktion under grundutbildningen. Alla som jobbar klientnära får sedan en mer omfattande utbildning)
 • konflikthantering 

Tidigare har medarbetare hos SiS gått olika, separata utbildningar. Den obligatoriska grundutbildningen ger myndigheten och den enskilde medarbetaren helt nya förutsättningar att utföra sitt viktiga uppdrag.

Dela sidan med andra