Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att bidra med underlag till en nationell strategi om psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget görs i samverkan med Statens institutionsstyrelse och andra berörda myndigheter.

Uppdraget ska ge regeringen underlag och skapa förutsättningar för att utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Målet är att stärka den statliga styrningen och öka kvaliteten, effektiviteten och långsiktigheten samt skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan mellan myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda aktörer.

SiS ska göra en individuell analys av nuläget samt av de långsiktiga behoven inom vårt verksamhetsområde. Dessutom ska en bedömning av hur pågående riktade satsningar fungerar och kan utvecklas presenteras.

De analyser som myndigheterna genomför individuellt ska redovisas till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 1 september 2021. 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast den 1 september 2023.

Läs mer om uppdraget på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Dela sidan med andra