Forskning och utveckling

I SiS uppdrag från regeringen ingår att svara för metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat och utvecklingsarbete.

Begäran om uppgifter för forskningsändamål

Forskare som vill begära ut uppgifter för forskningsändamål ur SiS system KIA, ADAD och DOK kan fylla i blanketten Begäran om uppgifter för forskningsändamål från Statens institutionsstyrelse (docx 59 Kb) för att vi snabbare ska kunna hantera beställningen.

En förutsättning för att få ut uppgifter är att projektet har godkänts av Etikprövningsmyndigheten och att det tydligt framgår av ansökan om etikprövning vilka uppgifter från SiS som ska behandlas.

Fyll i blanketten och skicka den till Statens institutionsstyrelse, Box 1062, 171 22 Solna eller med e-post till registrator@stat-inst.se

Forskningsprojekt

SiS finansierar forskning om den egna verksamheten, barn-, ungdoms- och klientgrupper samt medarbetare i syfte att förbättra vården och höja personalens kompetens. Årligen delas upp till sex miljoner kronor ut till externa forskningsprojekt. Sektionen för forskning och utvärdering, på Forsknings- och utvecklingsavdelningen, ansvarar för utlysningen av medel för forskning.

Forskningsprojekten fokuserar på frågor som är nära kopplade till och relevanta för SiS verksamhet samt tar utgångspunkt i SiS forskningsprogram och SiS strategiska mål. Forskningsprojekten kan vara såväl ett- som fleråriga.

Information om pågående forskningsprojekt och ansvariga forskare samt samordnande forskningsledare inom SiS, som kan kontaktas vid frågor finns tillgänglig här. För avslutade projekt hänvisar vi till SiS rapportserie Institutionsvård i fokus där samtliga avrapporterade projekt finns redovisade i form av forskningsrapporter. I projektkatalogen finns mer information om samtliga projekt som beviljats medel från 1995 och framåt.

Ansökningshandlingar finns tillgängliga från oktober/november varje år. Under 2024 års utlysning välkomnar vi särskilt ansökningar om:

  • utvärdering av SiS utökade satsningar på målgruppsanpassad vård, exempelvis särskilt förstärkta avdelningar
  • frågeställningar som belyser SiS samverkan med andra aktörer i vårdkedjan
  • återfallsförebyggande insatser för ungdomar, med särskilt fokus på gängkriminalitet.

Rapportserien Institutionsvård i fokus

SiS rapporter ges ut i publikationsserien Institutionsvård i fokus. Rapporter som redovisar resultat från SiS-finansierade forskningsprojekt är märkta med ”Forskningsrapport” på framsidan.

Du kan ladda ner SiS rapporter i webbshoppen.

Stöd och normering, uppföljning och utvärdering

Vid huvudkontoret finns avdelningen för forskning och utveckling som ansvarar för normering i frågor som rör vård och behandling, hälso- och sjukvård, skolverksamhet och annan utbildningsverksamhet.

Avdelningen ansvarar också för den löpande uppföljningen och utvärderingen av vård- och behandlingsverksamheten, liksom den vetenskapliga uppföljningen och utvärderingen och den vetenskapliga analysen av vårdresultat och behandlingsresultat.

SiS använder sig av systemen ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) och DOK (Dokumentationssystem inom missbruksvården) för att utvärdera vård- och behandlingsverksamheten.

Metodutveckling

Avdelningen stödjer verksamhetsområdena i det långsiktiga metodutvecklingsarbetet och i den systematiska utvärderingen av vården och behandlingen. Den stödjer även institutionerna vid uppföljning och kvalitetssäkring av vården och behandlingen.

Kontakt

Forsknings- och utvecklingsenheten
Telefon växel: 010-453 40 00

SiS-Forskning@stat-inst.se

Dela sidan med andra