Övriga publikationer

Publikationer som givits ut av SiS, i samarbete med SiS eller av andra utgivare.

ADHD i vardagen. Ett utbildningsmaterial från Statens institutionsstyrelse

Författare: Hans-Martin Engström (leg psykolog), Clara Hellner Gumpert (leg läkare, specialist och docent i barn- och ungdomspsykiatri), Birgit Heuchemer (leg arbetsterapeut), Johan Stenberg (leg psykolog).

Denna bok syftar till att ge en fördjupad information till ungdomar och unga vuxna som fått diagnosen ADHD. Vi som har skrivit boken har alla arbetat inom den ungdomsvård som erbjuds via Statens Institutionsstyrelse, och boken är skriven i första hand för ungdomar och personal inom dessa verksamheter. Vart och ett av bokens kapitel är uppdelade i tre delar: fakta, tips och övningar. Man kan arbeta med boken själv eller tillsammans med någon, kanske en kontaktperson eller behandlare. Vi hoppas att boken ska kunna ge svar på frågor som handlar om vad det innebär att ha ADHD och hur det påverkar vardagen.

ADHD i vardagen. Ett utbildningsmaterial från Statens institutionsstyrelse (pdf 5,58 MB)

Socialt medborgarskap och lokal missbrukarvård

Redaktörer Kerstin Stenius och Lennart Johansson. (2009)

När, hur och varför har det ansetts berättigat i Finland och Sverige att inskränka en vuxen individs politiska, civila eller sociala rättigheter på grund av hans eller hennes konsumtion av alkohol? Vad kan tvångsvården av missbrukare berätta om marginaliserade medborgares rättigheter och skyldigheter i de två länderna? Vilken har kommunens roll varit i utformandet av medborgarnas möjligheter att påverka sin egen livssituation. Det är grundfrågorna i denna SoRAD-rapport som är en redovisning av ett forskningsprojekt som finansierats av bland annat SiS.

Rapport Socialt medborgarskap och lokal missbrukarvård (pdf 2,1 MB)

Från brott till genombrott – Kognitiv beteendeterapi för tonåringar med psykosociala problem (Ny reviderad upplaga 2006)

Martin Lardén, psykolog vid Sundbo ungdomshem, går i denna bok igenom grundtankarna i KBT och ART och visar hur man kan använda metoderna i arbetet med ungdomar med sociala beteendestörningar. I boken finns också manualbaserade behandlingsprogram med instruktioner för vad terapeuten ska säga och göra under behandlingssessionerna.

Beställs genom Gothia Fortbildning.

Normbrytande beteende i barndomen – Vad säger forskningen?

Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed. (2005)

Beställs genom Gothia Fortbildning.

Dubbel trubbel – nya vinklingar på gamla problem

Gerdner,  Sundin (red.) 1998. Beskriver nya rön och erfarenheter i diagnostik och behandling av samtidigt beroende och psykisk störning. Statens Institutionsstyrelse, Runnagården. Beställs från SiS LVM-hem Runnagården, tel 010-453 58 00.

Har sociala problem ett kön? Genusperspektiv på ungdomsvården

Ges ut av Allmänna barnhuset. Pris 60 kr + porto.
Beställs via e-post info@barnhuset.a.se

Samverkan inom ungdomsvården

Om psykiatriska vårdinsatser för ungdomar vid särskilda ungdomshem.

Samverkan inom ungdomsvården (pdf 268 kB)

Kartläggning av psykiatrisk vård för ungdom – SiS och Landstingsförbundet 

Ungdomar som finns på SiS ungdomshem och som har psykiatriska vårdbehov (pdf 192 kB)

Dela sidan med andra