Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

SiS fick 2011 i uppdrag av regeringen att utveckla utslussningen från sluten ungdomsvård. I uppdraget ingick att förbättra planeringen av verkställigheten och att bygga upp en strukturerad och kontrollerad utslussning från sluten ungdomsvård.

I projektet ingick följande delar:

  • Förbättra SiS arbete med planering av behandling genom individuella verkställighetsplaner för dem som dömts till sluten ungdomsvård, och förstärkta åtgärder för utslussning.
  • Utforma modeller för samverkan med socialtjänsten.
  • Pröva förutsättningar för att använda elektronisk övervakning.
  • Arbeta för att reformen skulle kunna utvärderas i efterhand.

Projektet pågick under hela 2012 och övergick sedan i reguljär verksamhet. I SiS årsredovisning 2012 redogör myndigheten för projektet.