Vårdkedjeprojektet

SiS vårdkedjeprojekt startade i april 2004 och avslutades i december 2006. Syftet var att pröva en förstärkt vårdkedjemodell inom missbrukarvården och utveckla fungerande modeller för samarbete mellan socialtjänsten och LVM-hemmen. Målet med eftervården är att skapa bestående förändringar i klienternas livssituation.

I projektet deltog kommunerna Eskilstuna, Örebro och Uppsala, stadsdelarna Maria-Gamla stan och Katarina-Sofia i Stockholm och "Enheten för hemlösa" i Stockholm. Från SiS sida deltog LVM-institutionerna Hornö, Rällsögården och Runnagården.

De kommuner som ingick i projektet fick ekonomisk ersättning i form av en rabatt på § 27-placeringen. Dessutom slapp den placerande kommunen den administrativa avgiften på 450 kronor per dygn.

Vårdkedjemodellen:

När en klient togs in på något av de tre LVM-hemmen gjorde klienten, socialtjänsten och institutionen en gemensam vårdplanering för de följande tolv månaderna. Den skriftliga överenskommelsen omfattade en nulägesanalys, mål, åtgärder och gällde följande områden:

 • missbruk
 • psykisk hälsa
 • fysisk hälsa
 • familj – nätverk
 • arbete/sysselsättning
 • boende
 • kriminalitet
 • fritid
 • övrigt

Klienten fick en vårdsamordnare som arbetade gränsöverskridande mellan LVM-vården och socialtjänsten. Samordnaren finansierades av SiS och deltog aktivt i alla delar av vården bland annat genom att ha motiverande samtal med klienten. Samordnaren tog även initiativ till åtgärder till förändring utifrån behandlingsplanen och var en del i utvecklingen av projektet och samordnarrollen.

Under institutionsvistelsen och öppenvård kunde följande insatser bli aktuella:

 • beroendebehandling
 • återfallsprevention
 • läkemedelsassisterad behandling
 • psykiatri/somatik
 • familjeterapi
 • sociala stödinsatser: arbete, utbildning, ekonomi med mera
 • motiverande samtal
 • eftervård

Efter utskrivning från LVM-hemmen fick klienten fortsatta stödåtgärder och eftervård i samverkan enligt socialtjänstlagen (SoL). Det handlade om hjälp med boende, sysselsättning, behandling, sociala stödinsatser, anhörigarbete, fritid, psykiatri med mera.

Institutions- och öppenvårdsinsatserna kombinerades utifrån klientens behov inom ramen för ett CRA-program (Community reinforcement approach), ett manualbaserat flermetodsprogram.

Dela sidan med andra