SiSam - samverkan för obruten skolgång

Projektet SiSam – En strukturerad modell för skolverksamheten på särskilda ungdomshem pågick 2013–2015. Projektet följdes upp och utvärderades, bland annat genom att två grupper av ungdomar, en kontrollgrupp och en experimentgrupp följdes upp tre månader efter utskrivning. Projektet slutredovisades den 1 april 2016. SiSam-modellen har nu implementerats i SiS ordinarie verksamhet.

Forskning visar att en lyckad skolgång är en stark skyddsfaktor när det gäller att förbättra framtidsutsikterna för ungdomar. Risken att hamna i kriminalitet ökar avsevärt med låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9. För ungdomar omhändertagna för samhällsvård är riskerna ännu större, bland annat för att deras skolgång avbryts, kanske inte en utan flera gånger.

2013 fick SiS i uppdrag att tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten utveckla och pröva en samverkansmodell för för att säkerställa att de ungdomar som kommuner omhändertar och placerar på särskilda ungdomshem får den utbildning de har rätt till och behöver. Arbetet skedde i dialog med kommuner och experter.

Modellen startar när kommunen ansöker om plats och avslutas efter utskrivning

Modellen skulle omfatta hela den process som startar med att socialtjänsten ansöker om plats och som avslutas efter utskrivning. Tanken var att den skulle kunna användas vid varje placering på SiS ungdomshem, oavsett typ av placering, och för både skolpliktiga och icke skolpliktiga elever.

Under institutionsvistelsen fokuserar de inblandade aktörerna på att inte tappa kontakten med den unges hemskola, oavsett om det handlar om grundskola, gymnasieskola, särskola eller skola kombinerad med praktik. Det gäller både för korta och långa placeringstider. Därför måste skolan på institutionen ha en nära samverkan med elevens hemkommun.

Processen inför utskrivning fokuserar på överlämningen till mottagande skola och socialtjänst.

Modellen integrerad i ordinarie arbete

Uppdraget var organiserat som ett projekt, men arbetet har nu integrerats i
den ordinarie verksamheten. SiS och SPMS fortsätter att utveckla och arbeta
enligt SiSam-modellen.

Dela sidan med andra