Komet - KOmmunikationsMETod

Komet är ett träningsprogram för vårdnadshavare, familjehemsföräldrar eller annan omsorgsbas med barn och ungdomar mellan 12 och 18 år, som har ett utagerande beteende och där interaktionen i familjen är konfliktfylld. Deltagande i KOMET syftar till att ge strategier och öka färdigheter för att bemöta ungdomen konstruktivt, stärka kommunikationsfärdigheter och relationer samt minska konflikter i familjen.

KOMET syftar på sikt även till att ge bättre förutsättningar för att minska ungdomens antisociala och utagerande beteende genom vårdnadshavarnas förbättrade kommunikativa färdigheter och bemötandestrategier. KOMET grundas på KBT och social inlärningsteori och programmets material finns på flera språk.

Dela sidan med andra