Mottagning och behovsbedömning

Grunduppdraget för mottagning och behovsbedömnings är att avbryta kriminalitet, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende, stabilisera ungdomens situation och mående samt bedöma ungdomens behov av fortsatta insatser. Utgångspunkten är bland annat Socialstyrelsens senaste kunskapsstöd om bedömningar och insatser för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende. Mottagning och behovsbedömning är en integrering av den tidigare akut- och utredningsverksamheten.

En del i vårdkedjan

Vid avdelningarna styrs bedömningarnas omfattning utifrån socialtjänstens kunskap om ungdomen och ungdomens individuella behov, vilket innebär att vi får ett mer flexibelt förhållningssätt till utredningsuppdraget. Målsättningen är att tidigt kunna ge socialtjänsten underlag inför beslut om nästa steg i vårdkedjan och hur den insatsen kan behöva anpassas utifrån individuella behov och förutsättningar.

Socialtjänstens kunskap är viktig

En placering för mottagning och behovsbedömning inleds ofta med en strukturerad risk- och behovsbedömning, screening av fysisk och psykisk ohälsa samt bedömning av behov kopplade till skolgång och familj. En dialog förs sedan med socialtjänst, ungdom och vårdnadshavare om eventuella kvarstående frågeställningar kring ungdomens behov.

Inför arbetet med att genomföra bedömningar behöver ungdomshemmen tillgång till handlingar så som vårdplan, aktuella BBIC-utredningar och utlåtande från hälsoundersökning. Dessutom behövs kontaktuppgifter till senaste skola och mentor samt tidigare genomförda BUP-utredningar.

Kontakt för placering på ungdomshem

Dela sidan med andra