SFA, särskilt förstärkta avdelningar

Särskilt förstärkta avdelningar, SFA, är ett nytt vårdkoncept under utveckling inom SiS. Det är till för ungdomar med autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning och för klienter med en komplex psykiatrisk problematik i kombination med en allvarlig beroendeproblematik inom missbruksvården.

På de särskilt förstärkta avdelningarna har vi högre bemanning än på andra avdelningar och vi anpassar bemötande, metodval och lokalernas storlek och utformning. SFA finns på fyra ungdomshem och två LVM-hem.Här nedan kan du läsa mer om SFA.

Varför inför vi SFA och vem kan bli placerad på en särskilt förstärkt avdelning?

Klienterna och ungdomarna på SFA har särskilt stora vårdbehov och nära till kraftigt utagerande och/eller självskadande beteende i allmänhet och i synnerhet under perioder då de vårdas inom SiS och under tvång. I gruppen är det även vanligt med annan neuropsykiatrisk och psykiatrisk problematik, samt omfattande traumatisering.

Analyser av avskiljningstal och incidentrapporter har visat att SiS ofta har haft svårt att anpassa vården tillräckligt väl efter gruppens vårdbehov. Inom SiS har individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar varit kraftigt överrepresenterad när det gäller avskiljningar, vård i enskildhet och vårdsammanbrott. Ett uttalat mål med SFA har varit att ändra på detta genom att anpassa metoder, förhållningssätt, personaltäthet, lokaler och gruppstorlek för att bättre passa ungdomarnas och klienternas förutsättningar.

Inom ungdomsvården är det socialtjänsten som fattar beslut om en ungdom ska placeras på SFA och inom missbruksvården är det SiS som fattar det beslutet. Vi strävar alltid efter att skapa en samsyn mellan SiS och kommunerna kring ungdomarnas och klienternas vårdbehov.

Vilka institutioner erbjuder vård på Särskilt Förstärkt Avdelning?

SiS ungdomshem Brättegården har fungerat som pilotinstitution sedan 2019, och har sedan 2021 använt vårdkonceptet i sin ordinarie verksamhet. 

SiS LVM-hem Lunden, SiS ungdomshem Rebecka och SiS ungdomshem Fagared öppnade särskilt förstärkta avdelningar under 2021.

SiS ungdomshem Ljungaskog öppnade en särskilt förstärkt avdelning under början av 2022.  

SiS LVM-hem Runnagården öppnade en särskilt förstärkt avdelning i början av 2023.

Hur många platser har en särskilt förstärkt avdelning och hur ser bemanningen ut?

Samtliga SFA har som mest fyra boende samtidigt förutom en, inom missbruksvården som har plats för sex boende samtidigt. Bemanningen är betydligt större än på andra avdelningar och under all vaken tid finns det en medarbetare till varje ungdom eller klient.

Hur ser behandlingen ut?

Det grundläggande på en särskilt förstärkt avdelning är det habiliterande perspektivet. Detta är något som till viss del skiljer SFA från övriga SiS där vi arbetar med ett mer förändringsinriktat och rehabiliterande synsätt.

Ungdomarna och klienterna inom SFA har, utöver grundkriterierna även ofta traumatiska erfarenheter och en historia av utagerande eller självskadande beteende.

Behandlingspersonalen på avdelningen lyfter vikten av att se och möta de bakomliggande behoven vid det utmanande beteendet, snarare än att reagera på själva beteendet. Målet är att skapa trygghet och fungerande relationer, och hitta strategier som gör det möjligt att klara livet med de förutsättningar som finns.

Behandlingspedagogernas dagliga arbete grundas i förståelse för, och kunskap om, den bakomliggande funktionsnedsättningen. Reglering av vardagsstress, anpassad kravnivå och arbete med tydliggörande pedagogik är avgörande inslag. Behandlingspersonalen på de särskilt förstärkta avdelningarna får regelbunden handledning och utbildningsinsatser i bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och traumamedveten omsorg (TMO) liksom fördjupad utbildning i motiverande samtal och konflikthantering.

Hur är lokalerna anpassade för målgruppen?

En särskilt förstärkt avdelning är utformad så att ungdomarna och klienterna inte behöver vistas i grupp om de inte vill. Utgångspunkten på samtliga SFA, förutom en SFA inom missbruksvården, är att alla klienter och ungdomar som placeras på SFA har eget sovrum, vardagsrum och egen toalett. På den SFA som skiljer sig åt från övriga, inom missbruksvården, kommer de klienter som är i behov av eget sovrum, vardagsrum och egen toalett också kunna erbjudas detta.

Ljudabsorbenter, färgsättning och materialval ska hjälpa till att minska onödig stimuli och risk för sensorisk överbelastning. Inredningen är robust och säker.

Vad kostar en placering på en särskilt förstärkt avdelning?

Bemanningen på de särskilt förstärkta avdelningarna är högre än på vanliga avdelningar. Därför är även vårdavgifterna högre. Här kan du se samtliga vårdavgifter inom SiS ungdomsvård och missbruksvård.

Hur bör samarbetet med socialtjänsten se ut på en särskilt förstärkt avdelning?

Som alltid är det viktigt att tiden hos SiS följs av insatser som tar avstamp i de framsteg och erfarenheter som gjorts på ungdomshemmet eller LVM-hemmet. Många ungdomar och klienter som vårdats på SFA är berättigade till stöd enligt LSS, och kan samtidigt behöva fortsatta insatser från habilitering, psykiatri och annan hälso- och sjukvård.

Olika vårdgivare behöver ha en samsyn om behov och insatser. Därför är det viktigt att den placerande socialtjänsten tar initiativ till en Samordnad individuell plan (SIP).

SFA inom missbruksvården

För SFA inom missbruksvården finns en specifik broschyr framtagen för socialtjänsten som beskriver syfte, förfarande och vårdavgift.

SiS Särskilt förstärkta avdelningar (SFA) inom missbruksvården

Har SFA utvärderats?

Vården på de fem särskilt förstärkta avdelningarna genomgick första halvan av 2022 en utvärdering som visade på kraftigt sänkta avskiljningstal, ökad upplevd trygghet på avdelningarna och ökad nöjdhet med vården. Det går att läsa utvärderingen här:
Utvärdering av arbetet på de särskilt förstärkta avdelningarna (SFA)

Värt att notera är att denna utvärdering genomfördes innan ny avdelning inom missbruksvården öppnades. Den nyöppnade avdelningen skiljer sig, i vissa delar åt, från övriga SFA, dvs. de avdelningar som ingår i utvärderingen.

Dela sidan med andra