Särskilt förstärkta avdelningar förebygger stress för klienten

Enhetschef Lovisa Werner på LVM Lunden

Enhetschef Lovisa Werner på LVM Lunden beskriver fördelarna med särskilt förstärkta avdelningar (SFA).

SiS har särskilt förstärkta avdelningar (SFA) inom ungdomsvården. Inom SiS missbruksvård finns också SFA. I dagsläget har SiS två sådana avdelningar, med totalt 10 platser. En avdelning finns på LVM Lunden i Skåne och en på LVM Runnagården i Örebro, som är för kvinnor.

SFA-klienterna har, liksom de unga på SFA inom ungdomsvården, en komplex psykiatrisk problematik och nära till kraftigt utagerande eller självskadande beteende. Detta i kombination med en allvarlig beroendeproblematik. Bemanningsgraden är betydligt högre på SFA i förhållande till övriga avdelningar inom SiS missbruksvård. Klienten har tillgång till minst en personal under all vaken tid. Klienterna har möjlighet att vårdas i enskildhet tills deras förmåga och färdigheter bedöms tillräckliga för att träna på att umgås eller bo tillsammans med andra.

Vad tycker du är de största fördelarna med SFA?

– Det är att medarbetarna har en förståelse för hur klienternas problem uppstår och hur vägen mot bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv ser ut. De tar särskild hänsyn till individens funktionsvariationer och anpassar förväntningarna och kraven på klienterna utifrån det. De har stor kunskap i traumamedveten omsorg (se fotnot) och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt i hur man bemöter självskadebeteende.

– Det är en enorm fördel att kunna ha en behandlingspersonal för varje klient, som följer klienten under hela dagen. Det gör att personalen kan förbereda klienten för dagen med alla aktiviteter. Klienterna får en förutsägbarhet och påverkas inte av situationer som orsakas av andra klienter eller deras mående.

Att förebygga och förhindra sådant som skapar exempelvis stress är centralt på SFA. Den fysiska miljön är utformad för att förebygga destruktivt beteende, förhindra suicid och minska stimuli genom ljudisolering, lugnande färgval på väggarna och så vidare.

– På SFA här på Lunden har klienten en egen lägenhet och trädgård, ett eget mindre vardagsrum, sovrum, toalett och dusch. Lokalerna är ännu säkrare än på de andra avdelningarna. Till exempel har de inbyggda toaletter och tv-apparater samt möbler som är för tunga för att kasta.

Vad händer efter SiS-placeringen?

– Klienterna på SFA behöver ofta en lång och gedigen planering och samarbete mellan SiS och andra aktörer (psykiatrin, socialtjänsten, aktörerna inom LSS-boende och så vidare), med uppföljande möten och avstämningar. De behöver i långsam och trygg takt landa i det nya som ska hända. Vi utgår från det som är tryggt och förutsägbart för klienten, och lägger succesivt till aktiviteter och utmaningar. Planeringen är individuell och anpassad efter klientens stödbehov.

Målet är att hitta en placering enligt §27 LVM, alltså vård i öppnare former. Där ska klienten fortsätta få det stöd och den behandling som behövs. Det är socialtjänsten som hittar boende, till exempel LSS-boende, behandlingshem eller familjehem.

– SFA inom LVM är relativt nytt för socialtjänsten. Ju tryggare och tydligare vi själva blir i vårt uppdrag, desto lättare får vi med oss socialtjänsten. Samarbetet blir bättre och bättre med tiden, det märker vi redan.

SiS har gjort en utvärdering av SFA-arbetet på bland annat Lunden, kan du berätta om resultatet?

– När utredningen var klar förra året hade SFA pågått i ett år. I undersökningen jämförde man bland annat avskiljningar på SFA jämfört med vanliga LVM-avdelningar. Dels vad gäller antalet avskiljningar som genomförts, dels hur klienten hade upplevt sin vistelse på institutionen. Utvärderingen visar att SFA ger stora positiva förändringar. Bland annat sjönk antalet avskiljningar på SFA. Vi ser att dessa klienter i högre grad får sina behov mötta, och att det ökar trivseln och tryggheten.

SiS planerar att göra ytterligare en uppföljning av hela SFA-verksamheten inom både ungdomsvården och missbruksvården, som preliminärt beräknas vara klar under hösten 2024.

Relaterade länkar

SFA, särskilt förstärkta avdelningar - SiS - Statens institutionsstyrelse
SiS Särskilt förstärkta avdelningar (SFA) inom missbruksvården
Utvärdering av arbetet på de särskilt förstärkta avdelningarna (SFA)

Fotnot

Traumamedveten omsorg (TMO) är en metod som bygger på en förståelse för klientens behov och beteende kopplat till dess historia. Klienten bemöts lågaffektivt, med fokus på relationsskapande samt inlärning och övning av strategier för att hantera påfrestningar.

SiS utbildning i att bemöta självskadebeteende bygger på Nationella självskadeprojektets material.

Dela sidan med andra