SiS LVM-hem Lunden

SiS LVM-hem Lunden tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot kvinnor med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende och har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov med en särskilt förstärkt avdelning (SFA).

 

kvinnor (oftast yngre) och män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. De kan, utöver beroendeproblematik, ha psykisk ohälsa, somatisk problematik, neuropsykiatriska funktionshinder eller andra diagnoser och/eller utökade stödbehov utifrån utagerande och/eller allvarligt självskadande beteende.

Alla klienter har ett team runt sig med kontaktperson, behandlingssekreterare, sjuksköterska, och vid behov psykolog. Alla klienter har en behandlingsplan och ett veckoschema. Kontaktpersonen erbjuder individuella samtal och är tillsammans med övriga i teamet ett stöd och hjälp under vårdtiden.

Lunden i Lund

Enhet Lunden har 3 behandlingsavdelningar (Hill, Rinnebäck och Ängen) och en särskilt förstärkt avdelning (SFA Fyrklövern).

Rinnebäck och Hill är låsta avdelningar, Ängen är en öppen avdelning. Samtliga kan emot klienter med utökade vårdbehov samt gravida kvinnor. Hill har en stor behandlingsavdelning och kan vid behov öppna flertalet mindre behandlingsavdelningar.

På SFA-avdelning Fyrklövern erbjuds klienterna vård i enskildhet i egen lägenhet med uteplats, med ständigt närvarande personal. De har utöver beroendeproblematik, utagerande/allvarlig självskada även uppvisat svårigheter att vårdas med andra, över tid. De har ett neuropsykiatriskt funktionshinder i grunden (primärt autism eller IF, eller uppvisar liknande svårigheter), ibland psykosproblematik. Vårdmiljön och kommunikationen är anpassad efter kunskap om stödbehov kopplade till dessa svårigheter. Personalen på SFA-avdelningen erbjuds kontinuerlig handledning av psykolog med specialkompetens inom neuropsykiatriska funktionshinder.

Karlsvik i Höör

Enhet Karlsvik tar emot män. Enheten har en låsbar mottagningsavdelning och behandlingsavdelning och en öppen avdelning. Karlsvik kan ta emot klienter med somatisk problematik.

Det här erbjuder SiS LVM-hem Lunden:

  • förutsättningar för fysisk och psykisk återhämning med fokus på gott bemötande och god omvårdnad
  • eget kök som lagar näringsriktigt sammansatt och god mat
  • bemötande utifrån SIS etik, MI-förhållningssätt, traumamedveten omsorg (TMO) och kunskap om beroende
  • individuell behandlingsplanering med insatser och aktiviteter som ska motivera till vård i frivillig form, samt till att bli redo för denna
  • veckoschema med samtal med kontaktperson, fysisk träning, yoga, utevistelse och gruppaktiviteter
  • Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention (ÅP) är centrala insatser. På Karlsvik även Acceptance and Commitment Training (ACT), ska 2023 även införas på Lunden. ESL ska också införas under 2023
  • bedömning av behandlingsbehov utifrån missbrukskartläggning, alternativt, vid utökade utredningsbehov, SIS-utredning LVM
  • på SFA-avdelningen görs, utöver missbrukskartläggning/SIS utredning LVM, en funktionskartläggning med fokus på att kartlägga egna förmågor samt vilket stöd klienten behöver av omgivningen för att kunna fungera optimalt
  • kontakt vid placering utanför institutionen, enligt § 27 LVM
  • slutanteckning (sammanfattning av vården) med kvarstående behandlingsrekommendationer i slutet av vårdtiden

Hälso- och sjukvård

Lunden har egen sjuksköterskemottagning både på enhet Lunden och enhet Karlsvik. Alla klienter har sin egen kontaktsjuksköterska.

Konsulterande läkare erbjuder mottagning en gång/vecka (varannan vecka psykiater, varannan allmänläkare). Vid behov tar vi hjälp av sjukvården i Lund/Höör.

Psykolog deltar i behandlingskollegium där vårdbehov diskuteras för samtliga klienter. Psykolog genomför suicidriskbedömningar och rekommendationer utifrån dessa. Utreder och, vid behov/utifrån möjlighet, erbjuder stödjande insatser/samtalskontakt. Prioriterat är suicidriskbedömningar och utredningar.

Kontakt

SiS LVM-hem Lunden
S:t Lars väg, Byggnad 91, 222 70 Lund
Telefon växel: 010- 453 30 00
Fax: 010-453 30 10

lunden@stat-inst.se

Tillförordnad institutionschef: Björn Torshall

Målgrupp: kvinnor med alkohol-, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot kvinnor med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende och har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov med en särskilt förstärkt avdelning (SFA).

SiS LVM-hem Lunden, enhet Karlsvik
Nybyvägen 56, 243 93 Höör
Telefon direkt: 010-453 30 60
Telefon växel: 010-453 30 00
Fax: 010-453 30 94

Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk och fysisk ohälsa.

Dela sidan med andra