En vanlig skola med ovanliga förutsättningar

Tobias Lundberg, utvecklingsstrateg på sektionen för SiS skola, berättar om skolverksamheten

Tobias Lundberg, utvecklingsstrateg på sektionen för SiS skola, berättar om skolverksamheten.

Fungerar SiS skola som en vanlig skola?

– SiS skola är en vanlig skola men med lite ovanliga förutsättningar. Det är en vanlig skola i den bemärkelsen att det är samma regler som gäller, samma läroplaner och samma skollag. Eleverna ges undervisning i samma ämnen som i andra skolor och får vanliga betyg enligt samma kriterier som alla andra elever. Men när vi pratar om ovanliga förutsättningar menar vi att SiS skola bedrivs inom ramen för tvångsvård, vilket innebär att eleverna kommer till våra skolor på grund av omfattande psykosociala behov. Många, om än inte alla, har med sig en problematisk skolbakgrund.

Vilka ungdomar är det som går i SiS skola?

– Ungdomarna som placeras på SiS är här för att de har omfattande behov av omsorg, stabilisering och behandling. De placeras enligt lagen om vård av unga (LVU) eller verkställer sluten ungdomsvård (LSU), vilket innebär att det rör sig om barn och unga upp till 21 år. Vanligast är att de befinner sig i högstadie- eller gymnasieålder. Det här är eleverna har ofta en låg självkänsla vad gäller utbildning. Därför blir betydelsen av att du som lärare på SiS kan hjälpa eleverna att upprätta en positiv skolidentitet väldigt stor.

Vad är viktigt för eleverna för att kunna lyckas med studierna?

– Vi vet att god undervisning med höga förväntningar från lärare som man har en positiv relation till är otroligt viktigt för kunskapsinhämtning och inlärning. Vi stämmer av med eleverna löpande om hur de tycker att skolan fungerar hos oss, t ex i undervisningssituationen och genom elevenkäter. En nyckelfaktor för att det ska gå bra på sikt är också att man får med sig den positiva skolidentiteten efter att man lämnat SiS och ska tillbaka till den reguljära skolan.

Vilken roll fyller behandlingspersonalen för elever och lärare?

– När eleverna inte är i skolan är de på sin boendeavdelning. Behandlingspersonalen på avdelningen fyller då i stor utsträckning den roll som föräldrarna gör kring den dagliga omsorgen för elever i andra skolor. Den kontakt med föräldrar/vårdnadshavare som en har som lärare på andra skolor, blir på SiS istället en dialog med en kollega och därför kan mer tid hos oss istället läggas på undervisningen.

Vad ser vi för resultat i SiS skola?

– I och med att eleverna kommer till och lämnar vår skola spritt över året utifrån socialtjänstens placeringsbeslut och den genomsnittliga placeringstiden är runt sex månader så är skolvärldens vanliga mått på kvalitet såsom meritvärden, andelen gymnasiebehöriga eller genomströmning på gymnasiet inte möjliga för oss att använda. Vi har att förhålla oss till att följa faktorer som vi vet är gynnsamma för goda resultat som t ex trygghet, höga förväntningar och välplanerad undervisning i en flexibel lärmiljö. Därför blir vi så glada över att se i våra elevenkäter, att eleverna i hög utsträckning upplever att de erbjuds just dessa faktorer.

–Vi vet att lyckad skolgång är en viktig del för att få ett välfungerande liv och att vi på SiS faktiskt har möjlighet att åstadkomma just det gör att det finns en enorm stolthet inom skolorganisationen. Då är det också roligt att gå till jobbet!

Dela sidan med andra