Tämä oon SiS

Valtion laitoshallitus (institutionsstyrelse), SiS, perustethiin 1994. SiS hoitaa henkilökohta¬sesti anpassattua nuoritten ja raahvaitten väärinkäyttäjitten pakkohoitoa.

LVU – erityisiä nuorisokotia jossa selvitethään ja hoiethaan

Joka vuosi suunile 30 000 lasta ja nuorta otethaan hoithoon ulkopuolela ommaa kotia. Nuin 1 300 niistä hoiethaan SiS:in erityisissä nuorisokotissa. Net nuoret jokka tuleva SiS:in hoithoon oon 12–21 vuen ikäsiä ja niilä oon melkein aina väärinkäyttö- eli kriminaliteetti¬tausta eli niilä oon psyykkososiaalisia prupleemia.

Jokku nuoret jäävä SiS:in hoithoon moniksi vuosiksi, ja toiset oon sielä vain vähä aikaa. Se kuinka paljon hoitoa tarttee, määrää kuinka kauoksi sinne jääpi.

Pojale eli tyttärelle joka tullee SiS-hoithoon LVU:n perustheela (laki nuoritten hoitamisesta), alkaa ussein niin ette asiaa selvitethään kahen kuukauen ajan. Selvitys oon sitte henkilökoh¬tasen hoitoplaanin perustheena.

Hoito SiS:in erityisissä nuorisokotissa pittää lähteä nuoritten tarpheista ja perustua tutki¬mukshiin ja luotettavhiin kokemukshiin. Nuorila saattaa olla erilaisia prupleemia, mutta moni tarttee apua ko net oon agresiiviä, net käyttäytyvä destryktiivisesti, oon väärinkäyttäjiä ja kriminelliä. SiS:in nuorisohoitamisessa käytethään monia tunnettuja kognitiivisiä ohjelmia, miljööterapiitä, 12-askel-ohjelmaa ja ohjelmia kriminaliteettiä vasthaan.

SiS:in hoithoon tullee nuoria joila oon jääny suuri osa koulusta käymättä. Kaikila oon oikeus saa sen opetuksen jonka net tartteva, kattomatta ikhään, prupleehmiin eli koulunkäynthiin. SiS:in opetuksessa oon paljon opettajia ja pienet oppilasryhmät.

LSU – suljettu nuoren hoitaminen linhaan panemisen eestä

Nuoret jokka tekevä vakavia rikoksia ko net oon 15–17 vuotihaita tuomithaan suljethuun (sluten) nuoren hoitamisheen sen eestä ko ette net panhaan linhaan. Sillä rangastuksela oon määrätty aika ja aika olhaan erityisilä osastoila SiS:in erityisissä nuorisokotissa. Hoitoaika pittää käyttää hoitamisheen ja parantamisheen ja rangastus – ja kans hoitoaika – saattaa vai¬hella kahen viikon ja neljän vuen välilä. Ajan määrää rikos, ei hoitotarve.

Nuoret joile tuomithaan suljettu hoito nuorisokotissa oon matkassa hoitokotitten ordinaari toiminassa ja käyvä SiS-koulua. Turvalisuus oon suuri tekiä ko hoitamisesta ja koulun¬käynistä päätethään. Se minkä rikoksen nuori oon tehny ja jos oon vaara ette net karkaava, vaikuttaa siihen mitä hoitoa niile annethaan.

Tavote (mål) SiS:in toiminalle oon ette helpottaa nuorta takasi ytheiskunthaan rangastuksen jälkhiin. Jälkihoito oon tärkeä ja garantteeraa laitoksella alotetut insatsit.

LVM – mutiveerata ja hoitaa raahvaita väärinkäyttäjiä

SiS:in LVM-kothiin otethaan joka vuosi nuin tuhanen raavasta väärinkäyttäjää jokka LVM:än (laki väärinkäyttäjitten hoitamisesta) mukhaan oon otettu pakkohoithoon. Net joita hoiethaan LVM-lain perustheela, oon vakavasti riippuvaisia eri aihneitten käytöstä. Se saattaa olla kyse alkkohoolista, knarkista eli lääkheistä, eli monen aihneen väärinkäytöstä. SiS-hoitamisen tarkotus oon väärinkäytön katkaseminen ja vapaaehtosen hoitamisen mutiveeraus.

SiS-hoito alka ussein aihneenkäytöstä vierottamalla (avgiftning) ja hoiettavan prupleemitten ja tarpheitten selvittämisellä. Tämä selvitys oon sitte henkilökohtasen hoitoplaanin pohjana.

LVM-hoito kestää korkeinthaan kuus kuukautta ja sen pitäs maholisiman kierästi muuttua avomaksi hoitamiseksi. SiS:ile oon tärkeätä saa hyvät kontaktit hoiettavitten verkoston ja omhaisitten kans, ja sen sosiaalihuolon kans joka oon oornanu hoitamisen. Jälkihoito joka toimii oon eelytys sille ette väärinkäyttö ei taas ala uuesti.

LVM-koti-hoito perustuu ossaamisheen ja luotettavhiin kokemukshiin. Hoito-metuudit määräthään henkilökohtasesti hoiettavan tarpheitten mukhaan. Puhutteluja jokka mutivee¬raava (MI), uusiutumisen estäminen, 12-askel-ohjelma ja itteänsä vahvistava terapii oon joitaki metuudista joita käytethään.

Tutkimus – tekkee tulevaisuuesta pareman

  Tutkimuksela ja kehitykselä oon aina allu etusija SiS:issä. Viranomhainen rahottaa monia tutkimus-, kehitys- ja koulutus-prujektia jokka tähtäävä paremphaan hoitamisheen ja pärsunaalin ossaamisen lissäämisheen. Prujektit oon kans tärkeitä uusitten metuuditten käyttämiselle eritysitten nurisokotitten ja LVM-kotitten hoitotyössä. Seuraamiset ja arvioinit joita tehhään, auttava laitosta löytämhään parhaat maholiset hoitimenetelmät.

Dela sidan med andra