1 2008 Kön och behandling inom tvångsvård

En studie av hur vården organiseras med avseende på genus

Författare: Leili Laanemets och Arne Kristiansen

Utgivningsår: 2008

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 1 2008

Pris: 160 kr

Enligt SiS regleringsbrev ”skall SiS redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att systematiskt genomföra jämställdhetsintegrering i myndigheten”. Ett första led i sådant systematiskt arbete var att kartlägga vård- och behandlingsverksamheten på SiS institutioner ur ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggningens resultat redovisas i denna rapport, skriven av Leili Laanemets vid Malmö högskola och Arne Kristiansen vid Socialhögskolan vid Lunds universitet, båda med omfattande forskning inom missbruksområdet och tidigare erfarenheter av forskning på SiS institutioner.

Rapporten avslöjar bland annat att toleransen mot regelbrott var mindre på pojk- än på flickavdelningarna. Inom missbrukarvården visar studien att genus inte var ett närvarande perspektiv inom vården och att verksamheten tenderar att befästa rådande könsstereotyper och -normer. Kartläggningen visar att SiS står inför ett omfattande utbildnings- och utvecklingsarbete för att jämställa vården av flickor och pojkar, kvinnor och män.