2 2000 När anhöriga involveras

Personalens beskrivning av anhöriga på särskilda ungdomshem.

Författare: Malin Bangura Arvidsson och Malin Åkerström

Utgivningsår: 2000

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 2 2000

Pris: 63 kr

I rapporten redovisas dels en enkätstudie till samtliga ungdomshem om deras praxis för familjearbete, dels en fördjupad intervju- och observationsstudie vid två särskilda ungdomshem. Störst acceptans visar personalen i enkätstudien medan förbehållen förs fram i diskussioner och vid observationer av det praktiska arbetet.

Det är främst personalens synsätt som redovisas men några ungdomar och föräldrar kommer också till tals.