SiS svar till IVO: ”Läget är stabilt efter åtgärder på Tysslinge”

Bilden visar en del av en byggnad, bland annat ett fönster, taggtråd och en trappa.

Statens institutionsstyrelse, SiS, har vidtagit åtgärder för var och en av de brister som IVO har påtalat för ungdomshemmet Tysslinge utanför Södertälje. Säkerheten har höjts avsevärt, och läget är stabilt. Det framgår i SiS svar på IVO:s föreläggande som nu har lämnats in.

– Situationen på Tysslinge är idag en helt annan än i höstas när IVO var på inspektion. Åtgärderna har haft stor effekt de senaste månaderna, säger Mikael Skaldeman, institutionschef på Tysslinge.

Antalet platser på Tysslinge har minskat från 33 till 24, vilket innebär att färre ungdomar är placerade per avdelning. Det i sig ger en ökad bemanning med 25 procent sedan oktober i fjol. Platsreduceringen är den enskilt viktigaste åtgärden som har skapat stabilitet efter sommarens incidenter med hot och våld.

Fler personal per ungdom gör också att det blir lättare att differentiera ungdomarna, det vill säga placera dem utifrån kända risker som till exempel gängtillhörighet, samt att anpassa ungdom och grupp utifrån behov av vård, trygghet och säkerhet.

Satsningar på nya säkerhetsinstallationer, med bland annat gallergrindar, kortläsare och concertinatråd kring området, kompletterar redan planerade åtgärder med central övervakning, fjärrstyrda dörrar och slussar mellan avdelningarna. Detta bidrar till en stabilare tillvaro på Tysslinge. Även nya lokaler har högre säkerhet, som till exempel avdelningen för inskrivning, sjukvård eller besök.

I takt med ökat våld på flera ungdomshem har det blivit tydligt att säkerhetsnivån behöver höjas. Den snabba ökningen av brottsdömda unga påverkar SiS verksamhet kraftigt. För ett år sedan var antalet ungdomar som avtjänar sluten ungdomsvård 53. Idag är de över 100.

– Majoriteten av de ungdomar som är på Tysslinge har gängkriminella kopplingar. Samhällsutvecklingen med våld och kriminalitet i yngre åldrar avspeglas hos de ungdomar som kommer till oss, säger Mikael Skaldeman.

I juli månad beräknas åtta nybyggda platser för vård i enskildhet (VIE) att stå klara. Platserna gör att man kan separera ungdomarna från varandra vid behov. 

Angående IVO:s kritik mot att ungdomen låses in eller isoleras på sitt boenderum, säger Mikael Skaldeman:

– I och med platsreduktionen har vi nu utrymmen som ger oss möjlighet att skapa mindre sektioner av ungdomar, och vid behov vårda dem i enskildhet. På så sätt kan vi jobba proaktivt och förebygga incidenter. Isolering är inte en metod vi använder.

Personalens kompetensutveckling i att bemöta ungdomarna är ytterligare en viktig åtgärd. Förutom konflikthantering utbildas personalen i otillåten påverkan och otillbörliga relationer. 

– Medarbetarna behöver tid för att arbeta relationsskapande med varje ungdom. Då kan de lättare upptäcka risker för konflikter som ofta leder till våld mellan ungdomarna och även mot personalen. Det är ett pågående lärande som ska bidra både till säkerheten och kvaliteten på vården, säger Mikael Skaldeman.

SiS yttrande med mera

SiS yttrande i ärende 3.7.1-45526_2023_Tysslinge_IVO

Bilaga 1 handlingsplan Tysslinge 45526_2023

IVO:s föreläggande 20231211 - Tysslinge

Läs mer om ungdomsvården på SiS:

Ungdomsvård - LVU

Sluten ungdomsvård - LSU

Förändrad lagstiftning under 2024

SiS inväntar en förändrad lagstiftning för att få bättre förutsättningar att bedriva en trygg och säker ungdomsvård. Ändringar i lagen som ger möjligheten att låsa boenderummen nattetid, vilket skulle förbättra ordningen och säkerheten. För närvarande har SIS stärkt bemanningen nattetid.

En utredning har lämnat förslag till regeringen om utökade befogenheter på särskilda ungdomshem.

Läs mer på regeringens hemsida:

Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem (Regeringens webbplats)

Nyhet,

Dela sidan med andra