Viktiga kliv framåt för SiS under 2022

Vänster del av bilden visar en kvinna i mörkt hår som ler. Höger del visar texten statens institutionsstyrelse.

SiS årsredovisning för år 2022 är klar. Bland resultaten märks färre avvikningar inom sluten ungdomsvård och att avskiljningarna minskat kraftigt inom missbruksvården.

– För SiS har 2022 inneburit flera viktiga kliv framåt. Tidigare åtgärder har implementerats i verksamheten och nya satsningar har rullats ut. Samtidigt har året präglats av utmaningar att rekrytera och anvisa plats för unga. Det gäller nu att fortsätta arbetet med att stärka SiS som myndighet och öka tryggheten för placerade barn och klienter samt våra medarbetare, säger ekonomi- och planeringsdirektör Anna Sandahl.

Satsningar på kompetensförsörjning och lokaler

SiS har satsat på att höja kompetensen på bred front. Den nya grundutbildningen har rullats ut 2022. Grundutbildningen kommer leda till bättre arbetsmiljö och en tryggare placeringstid för barn, unga och klienter – SiS främsta prioritering. Myndigheten har även beslutat om en särskild lönesatsning för 1750 klientnära medarbetare med längre anställningstid. Vidare har SiS utökat antalet medarbetare med nära ett hundratal under 2022. I december beslutades att rekrytera HR-generalister till samtliga ungdomshem och LVM-hem.

Under året har en rad viktiga steg tagits gällande myndighetens lokalförsörjning. Nyproduktion av ändamålsenliga standardavdelningar och skolor har under året påbörjats vid flera institutioner. I slutet av 2024 kommer det att finnas många nya boenderum i myndigheten, som i betydande grad kan förbättra både platssituationen och kvaliteten i vården.

Fortsatt utveckling av behandling och vårdkoncept

Arbetet med att anpassa vården och behandlingen efter skiftande och individuella behov är ett ständigt pågående arbete. SiS har 2022 infört mottagnings- och behovsbedömning (MBB) på tolv ungdomshem. Myndigheten har även fortsatt utveckla vårdkonceptet särskilt förstärkta avdelningar (SFA), som startat på fyra avdelningar under året i syfte att förbättra bemötandet av ungdomar och klienter med stora psykiatriska och neuropsykiatriska vårdbehov.

SiS har därutöver fattat beslut om normerade behandlingsprogram som ska tillämpas vid alla ungdomshem och LVM-hem. Enhetliga arbetssätt med målgruppsanpassning syftar till att ge en mer rättssäker och likvärdig vård.

Antalet avvikningar och avskiljningar minskar

Avvikningarna inom sluten ungdomsvård (LSU) har minskat ytterligare från i fjol, från sex avvikningar till två, vilket är en följd av att en rad trygghetsskapande åtgärder hunnit implementeras under året. Det handlar bland annat om lokala säkerhetssamordnare och strukturerade säkerhetsbedömningar, och att SiS tagit kliv mot att bli en mer säkerhetsmedveten myndighet överlag.

Inom missbruksvården (LVM) har antalet avskiljningar minskat kraftigt. Under 2022 genomfördes 100 avskiljningar inom missbruksvården, jämfört med föregående års siffra om 282 stycken. Antalet avskiljningar per 365 vårddygn har minskat från 0,72 till 0,25. Avskiljningarna har framförallt minskat bland kvinnor med särskilda behov.

Relaterade dokument:

SiS Årsredovisning 2022

Relaterade nyheter:

Avvikningar inom sluten ungdomsvård fortsätter minska

Nyhet,

Dela sidan med andra