Socialtjänstenkät

Vid SiS pågår olika arbeten med att utvärdera kvaliteten i vården och behandlingen. En del i utvärderingen är att ta reda på hur socialtjänsten bedömer samarbetet med SiS och den vård som tillhandahålls av SiS. Vi ber därför den som varit handläggare/socialsekreterare för en ungdom/klient som skrivits ut, frigivits eller omplacerats att besvara enkäten så snart som möjligt.

Socialtjänstenkäten har reviderats i syfte att dels förenkla för socialtjänsten att besvara frågorna och dels att utveckla frågorna så att de bättre belyser verksamhetens olika delar.

Det finns nu tre enkäter; en för LVM, en för LVU och en för LSU.

Så här besvaras enkäten

Handläggaren får ett brev från SiS med ärendenummer och referenskod, som ska fyllas i på enkätens förstasida. Svarsskalan i enkäten går från 1 till 5 där 1 står för Mycket dåligt och 5 för Mycket bra. Klicka i den ruta som passar din uppfattning bäst.

Det finns också ett antal frågor som besvaras med ja/nej samt frågor om ungdomens/klientens nuvarande situation, som besvaras med fasta svarsalternativ.
(Observera! Frågor om ungdomen/klientens nuvarande situation gäller inte för LSU eller vid omplacering till annan institution)

Till varje fråga finns utrymme för kommentarer, där är vi angelägna om att du kortfattat förtydligar de brister och förtjänster som du har upplevt i samband med placeringen.

För teknisk support kontakta oss via e-post:
Helpdesk-verksamhetsstod@stat-inst.se

Uppgiftsskyldighet

SiS har en lagstadgad skyldighet (enligt 14 a § LVU samt 30 a § LVM) att följa upp verksamheten, såväl under som efter avslutad vård. I samma paragraf anges även att socialnämnden ska lämna de uppgifter om enskilda som SiS behöver för att fullgöra denna skyldighet.

Fyll i Socialtjänstenkäten