Gemensamt ansvar krävs för att lösa platsläget

Onsdag den 8 februari publicerade Justitieombudsmannen (JO) en rapport som innehöll kritik av SiS arbete för att lösa platsläget inom ungdomsvården. Myndigheten ser allvarligt på kritiken och konstaterar att ytterligare ansträngningar inom en rad områden krävs.

– Att lösa platsläget är ett av SiS fokusområden 2023 där vi behöver göra ännu mer, inte minst säkerställa en snabbare genomströmning av barn och unga som är utskrivningsklara. SiS saknar utskrivningsrätt, och det är viktigt att SiS och socialtjänsten tar ett gemensamt ansvar för att lösa platsläget. Vi behöver också stärka vår kompetensförsörjning och fortsätta arbetet med att bygga nya och ändamålsenliga lokaler, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör SiS.

Bakgrunden till platssituationen inom ungdomsvården är att SiS tvingats till platsreduktioner på flertalet ungdomshem. Detta är i sig en följd av att SiS sett ett ökat antal barn och unga med synnerligen stora vårdbehov, som tar både medarbetarresurser och stora lokalytor i anspråk. SiS lokalbestånd är på sina håll väldigt gammalt, och myndigheten har därför tvingats stänga många platser i akut behov av renovering. SiS, liksom de flesta aktörer inom vård- och behandlingssektorn, har dessutom utmaningar att rekrytera och bemanna.

Till detta kommer att vårdtiderna har ökat från i snitt 152 vårddygn till 176 per placering från 2021 till 2022, vilket är en 15-procentig ökning. Eftersom socialtjänsten i många fall inte har nästa steg i vårdkedjan på plats för utskrivningsklara barn och unga inom SiS skapas en flaskhals i systemet, vilket bidrar till väntetiden för de barn och unga som är i färd med att påbörja sin behandling. Den 6 februari stod 60 barn och unga i kö, vilket motsvaras av 60 utskrivningsklara barn och unga.

SiS har vidtagit flera åtgärder för att möta socialtjänstens behov och leva upp till skyldigheten att omedelbart anvisa plats. Myndigheten har tillfälligt pausat särskilda satsningar inom myndigheten och skjutit renoveringar på framtiden. SiS överbelägger där det är möjligt, men måste hela tiden säkerställa en trygg och säker vårdmiljö för placerade barn och unga. Mellan detta och omedelbar platsanvisning råder en uppenbar målkonflikt.

SiS arbetar intensivt för att stärka myndighetens rekryteringsmöjligheter, bland annat genom att införa HR-kompetens på varje institution samt en särskild lönesatsning som generaldirektören beslutade om i december. SiS satsar även stort på den nya grundutbildning som rullats ut under 2022, som ger myndighetens nyanställda rätt förutsättningar för sitt uppdrag men också stärker yrkets attraktivitet.

Ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att kunna bedriva en modern tvångsvård. SiS lokalstandard är mycket varierande över landet, och att bygga nytt tar både tid och kräver mycket resurser. 100 nya boenderum färdigställs i myndigheten under 2024, vilket inte enbart kommer att främja en trygg och säker vård utan även innebära betydligt mer luft i systemet.

– Samhällets mest utsatta barn och unga har rätt att få den vård de behöver, när de behöver den. Mer effektiva flöden i vårdkedjan, en stärkt kompetensförsörjning och en förbättrad situation när det gäller våra lokaler är centrala framgångsfaktorer för att komma tillrätta med platsläget, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Relaterade nyheter:

Nyhet,

Dela sidan med andra