Vår syn på viktig granskning

I onsdags släppte Barnrättsbyrån och Childhood sin rapport ”… Och jag kunde inte andas”. Den är kritisk mot SiS särskilda befogenhet avskiljning, och även till SiS program för konflikthantering, No power no lose.
Vi förstår att rapporten väcker många frågor. Några av dem försöker vi besvara här. 

Så ser vi på kritiken

Vi har samma mål som Barnrättsbyrån och Childhood – ”att bidra till att barn och unga får tillgång till den vård och det stöd de har rätt till”.  Alla unga hos oss ska känna sig trygga och bli bemötta på ett respektfullt sätt.
Det är många som granskar oss och det är bra. Vi ser att det finns ett stort engagemang för de unga som kommer till SiS. Vi har haft svårt att anpassa vår vård och behandling till de särskilda behov som allt fler av våra ungdomar, speciellt flickor, har.

Nu utvecklar vi vården så att den är bättre anpassad till de här ungdomarnas förutsättningar, och vi samarbetar gärna med andra aktörer i det arbetet.

 

Avskiljningar

Barnrättsbyrån har begärt ut över 1 700 beslut om avskiljningar från åren 2019-2020. I sin rapport ger de en bild av våldsamma ingripanden vid avskiljningar. Kritiken gäller både befogenheten i sig, alltså att vi har rätt att avskilja unga i särskilda rum, och hur vi hanterar dem fysiskt i hotfulla situationer.

Inom SiS måste vi kunna bryta händelseförlopp som riskerar att bli farliga. Fysiska ingripanden är alltid det sista alternativet när inget annat har fungerat. Avskiljningar får därför användas som en åtgärd om ungdomar är våldsamma mot andra ungdomar, riskerar att skada sig själva eller våra egna medarbetare.

Det är viktigt att poängtera att avskiljningar alltid följs upp. Varje enskild avskiljning ska vara motiverad och utföras på ett korrekt sätt. Vi behöver jobba ännu mer med kompetensutveckling, rutiner och förhållningssätt så att våra medarbetare bättre kan hantera situationer innan de behöver leda till en avskiljning.

Vi har fått i uppdrag av regeringen att minska antalet avskiljningar. Under perioden januari till och med september förra året gjordes totalt 1354 avskiljningar. Motsvarande siffra i år är 869, det vill säga en minskning med 35 procent.

En förklaring kan vara att vi nu på olika sätt utvecklar vården och behandlingen så att den är bättre anpassad till ungdomarnas förutsättningar. Vi utbildar i TMO i hela myndigheten och i NPF i vår flicksatsning. Det hjälper oss att hantera och tolka situationer innan de leder till utagerande beteenden.

No power no lose

SiS program för konflikthantering, No power no lose, lägger stor vikt vid affekt- och konfliktteori, kunskap och träning i säkra beteenden, hur man hanterar egen stress i konfliktsituationer och hur man använder förebyggande strategier för att undvika tvångsåtgärder som avskiljning.

Programmet lär också ut fysiska tekniker, men det är för att vi på ett tryggt och säkert sätt ska kunna förflytta ungdomar och klienter vid våldsamt beteende. 
Vi följer forskningen både i Sverige och internationellt, och har en pågående samverkan med bland annat Kriminalvården.

Vi ser kontinuerligt över vilka metoder och tekniker vi använder, och höjer kompetensen bland våra medarbetare i syfte att undvika fysiska tvångsåtgärder i så hög grad som möjligt.

Det handlar bland annat om att nå ut med just NPNL i större utsträckning bland våra medarbetare men också om att se över den del som handlar om greppteknik. Därför har vi påbörjat ett utvecklingsarbete för att hitta sätt att hantera hotfulla situationer på säkrare sätt. 

Majoriteten är trygga hos oss

I ADAD utskrivningsintervju (som vi gör när ungdomarna lämnar SiS) för 2020 svarar 90 procent av flickorna och 92 procent av pojkarna att de känt sig trygga på avdelningen. För flickorna innebär det en ökning med tio procentenheter jämfört med 2019. De allra flesta ungdomar som vårdas på ungdomshemmen blir aldrig avskilda. Det är ett litet antal ungdomar som står för en oproportionerligt stor del av det totala antalet avskiljningar.

Så utvecklar vi vår vård och behandling

Egen tillsynsfunktion
Vi utreder nu möjligheterna att inrätta en intern tillsynsfunktion. Den ska hjälpa oss attsnabbare identifiera, analysera och agera på missförhållanden eller andra brister i vår verksamhet och ta fram effektfulla åtgärder.

 

Särskilt förstärkta avdelningar, SFA
Vi öppnar särskilt förstärkta avdelningar, SFA, på tre ungdomshem och ett LVM-hem under 2021. Vården på avdelningarna är anpassad för ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Gruppen är kraftigt överrepresenterad när det gäller avskiljningar, vård i enskildhet och vårdsammanbrott. Ett uttalat mål med SFA är att ändra på det genom att vi anpassar metoder, förhållningssätt, personaltäthet, lokaler och avdelningarnas storlek för att bättre passa de här ungdomarnas och klienternas förutsättningar.

Tillsammans med flickavdelningen Kullen som redan arbetar med vårdkonceptet, får SiS tre SFA-avdelningar för flickor, en för pojkar och en för vuxna kvinnor.

Mindre gruppstorlekar
Vi minskar storlekarna på vissa avdelningar för yngre flickor, från 8 till 6 flickor per avdelning, med bibehållen bemanning. Det skapar trygghet och ger bättre förutsättning för vården och behandlingen.

Förstärkta öppna platser
Två öppna avdelningar, varav en för flickor, prövar att ha samma bemanning som på en låst avdelning. Det har ökat ungdomarnas känsla av stöd och trygghet och minskat antalet incidenter.

 

Integrerad vård
SiS deltar tillsammans med Socialstyrelsen och tre regioner i pilotprojektet Integrerad vård. Projektet fokuserar på unga som är placerade hos SiS men samtidigt har stora behov av psykiatrisk vård, och innebär ett samarbete mellan SiS och BUP.

  

SiS egen grundutbildning
Under 2022 får myndigheten en egen grundutbildning för nyanställda. Modulen ”Klientnära arbete” är nio veckor lång och ska ge fördjupad kunskap om bland annat säkerhet och trygghet i vård och behandling, professionellt förhållningssätt, normkritiskt tänkande, psykiatri och neuropsykiatri, suicidprevention och Motiverande samtal (MI). Vi kommer även att fortsätta implementera TMO (Traumamedveten omsorg) i hela myndigheten.

 

Ny utbildning om mänskliga rättigheter
SiS har en handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter. I den ingår en ny webbutbildning som alla medarbetare ska gå. Utbildningen bygger på övningar utifrån dilemman som kan uppstå på en avdelning och kopplar mänskliga rättigheter till SiS etikarbete, bemötandearbete och uppdraget som statstjänsteman.

 

 

Nyhet,

Dela sidan med andra