Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS nya säkerhetsorganisation

SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark har fattat ett inriktningsbeslut om att inrätta en ny säkerhetsavdelning vid Statens institutionsstyrelse, SiS.  

Den nya säkerhetsorganisationen ska bestå av en central säkerhetsavdelning med lokal tyngdpunkt. Myndigheten kommer att rekrytera en säkerhetsdirektör tillika säkerhetschef som ska leda den nya avdelningen.

– Med en ny säkerhetsorganisation kan vi skapa trygghet och säkerhet för våra ungdomar, klienter och medarbetare, vilket är en förutsättning för att SiS ska kunna bedriva god vård och behandling och därmed klara vårt uppdrag, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör för SiS.

Ny säkerhetsavdelning

Genom att inrätta en central säkerhetsavdelning på huvudkontoret och lokala säkerhetsansvariga på varje ungdomshem och LVM-hem ska SiS skapa ett enhetligt säkerhetsarbete med korta beslutsvägar, hög grad av nationell samordning och likriktighet.

Säkerhetsavdelningen ska under ledning av en säkerhetsdirektör tillika säkerhetschef ansvara för myndighetens strategiska säkerhetsarbete och verksamhetskydd. Med verksamhetskydd menas skydd mot hot och risker avseende liv och hälsa, information och egendom, utbildning och särskilda utredningar. Det operativa arbetet på ungdomshemmen och LVM-hemmen kommer att drivas av säkerhetsansvariga, i nära samarbete med institutionsledningen och Säkerhetsavdelningen på huvudkontoret.

– Den organisationsform som nu föreslås är tydlig och bedöms vara den organisation som bäst möter de utmaningar och behov som SiS har avseende säkerhetsarbete, säger Helena Müller, projektledare för SiS säkerhetsprojekt.

Nulägesanalys grund för förslaget

Förslaget som tagits fram bygger på den erfarenhet och kunskap projektgruppen fått genom intervjuer med medarbetare runt om i organisationen. Av nulägesanalysen framgår att SiS ungdomshem och LVM-hem idag bedriver ett säkerhetsarbete, men att majoriteten inte har någon formell säkerhetsorganisation. Många efterfrågar normering och standardisering av säkerhetsarbetet.

Säkerhetsprojektet har även genomfört en omvärldsbevakning där de tittat på hur liknande organisationer byggt upp sin säkerhetsorganisation, bland dessa finns Migrationsverket, Kriminalvården, Rättspsykiatrin och Polisen.  

Generaldirektörens inriktningsbeslut ska nu förhandlas med arbetstagarorganisationerna.

 

Ta del av delrapporten för SiS säkerhetsorganisation

Nyhet,