SiS arbete med att förhindra sexuella övergrepp fortsätter

För att stärka myndighetens preventiva arbete mot sexuella övergrepp implementeras nu en tydlig instruktion som ska ska ge våra medarbetare rätt förutsättningar att arbeta förebyggande utifrån gällande forskning och lagstiftning.

SiS medarbetare ansvarar för de placerades vård och tillsyn och har därmed ett särskilt ansvar för att se till att de placerades rättigheter tillgodoses. Varje medarbetare har ett ansvar för att uppmärksamma och agera om ett barn, ungdom eller klient riskerar bli eller har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp.

Instruktionen tydliggör processen för de förebyggande åtgärderna, hur man arbetar samt vilka insatser som måste genomföras för att öka upptäckten av sexuella övergrepp. Den tydliggör också processen och åtgärderna som ska sättas in i det fall misstanke om sexuella övergrepp uppstår.

Genom implementeringen av instruktionen ska alla medarbetare i klientnära verksamhet ha kunskap om hur man agerar tillbörligt mot barn, ungdomar och klienter. Alla ska dessutom veta hur man agerar om en placerad berättar om ett sexuellt övergrepp samt vad som åligger varje medarbetare att omgående göra.

Samtliga SiS-hem ska också gå igenom instruktionen vid anställning av nya medarbetare.

De placerades beroendeställning och SiS ansvar

Det kan vara svårt för en person som är utsatt för våld och övergrepp att själv berätta om sin utsatthet. Det krävs därför att alla medarbetare arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatthet och möjliggöra för barn, ungdomar och klienter att berätta vad de utsatts för, samt omhänderta informationen på ett varsamt sätt. Den placerades upplevelse ska alltid tas på allvar och tas omhand.

Det är särskilt viktigt som medarbetare att känna till att alla som vårdas på SiS institutioner är i beroendeställning till dem.

Om ett barn, ungdom eller klient som vårdas inom SiS har eller misstänks ha blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp, ska åtgärder omedelbart vidtas. Detta oavsett om övergreppet har skett på ungdomshemmet, på LVM-hemmet, på nätet, vid en vistelse utanför hemmet eller en tidigare händelse.

De placerade ska även kontinuerligt involveras i dialoger och avstämningar om hur de upplever vistelsen på avdelningen.

Ny klagomålsfunktion för alla som är placerade på SiS

SiS har nyligen upprättat en ny, fristående klagomålsfunktion för barn, unga och klienter dit de, och anhöriga, kan vända sig för att lämna synpunkter eller klaga på vården och behandlingen. Där kan de framföra klagomål och synpunkter och berätta om de upplever att något inte stämmer, i de fall de inte vill kontakta någon medarbetare eller chef på SiS-hemmet där de är placerade.

När och hur sker implementeringen?

Instruktionen för arbetet med att förebygga, upptäcka och agera vid misstanke om sexuella övergrepp har börjat implementeras på samtliga ungdomshem och LVM-hem. Instruktionen börjar gälla den 1 mars. Då kommer du att kunna hitta den här på SiS webb.

Relaterade länkar

Ny klagomålsfunktion för barn, unga och klienter har införts
SiS etiska riktlinjer
För ungdomar och klienter – till dig som är placerad på SiS-hem

 

Nyhet,

Dela sidan med andra