Kartläggning inom LVM visar på omfattande psykiatriska vårdbehov

Bilden visar en kvinna som tar ut medicin från ett skåp.

Nu släpper SiS en kartläggning av psykiatriska vårdbehov inom missbruksvården. Resultaten visar att klienter som vårdas på SiS LVM-hem har omfattande psykiatriska vårdbehov och stor förekomst av psykiatrisk samsjuklighet.

De psykiatriska vårdbehoven bland klienterna som vårdas på SiS LVM-hem är omfattande. Det visar en kartläggning från 2022 som SiS har gjort internt. Förekomsten av minst en psykiatrisk diagnos var hög, 96 procent. Dessutom var det vanligt med psykiatrisk samsjuklighet, det vill säga när klienterna både har substansbrukssyndrom och minst en annan psykiatrisk diagnos. 74 procent av klienterna hade detta och i genomsnitt hade de tre ställda diagnoser.

Bland männen var det något vanligare med diagnoserna depression, ångestsyndrom och antisocialt personlighetssyndrom, medan det bland kvinnorna var vanligare med exempelvis diagnostiserad trauma/PTSD.

Fyra av tio klienter hade det senaste halvåret befunnit sig i något akut psykiatriskt tillstånd, det vill säga att klienten behövde omedelbar vård. Högre andelar kvinnor hade befunnit sig i något sådant akut tillstånd än män. Det var även vanligare bland kvinnor att ha fått insatser från SiS till följd av det.

Vårdbehov ställer höga krav på medarbetares erfarenhet och kompetens

Resultaten i kartläggningen visar att de klienter som vårdas på SiS LVM-hem har omfattande psykiatriska vårdbehov, med vanligt förekommande psykiatrisk samsjuklighet. I stor utsträckning uppvisar de också kliniska symptom på psykiatriska tillstånd utan att ha en diagnos för tillståndet. Detta ställer höga krav på verksamhetens organisatoriska förutsättningar, samverkan med regionerna, samt medarbetarnas kompetens och erfarenhet.

Läs eller laddar ner kartläggningen via SiS webbshop:

Kartläggning av psykiatriska vårdbehov inom SiS missbruksvård år 2022

Nyhet,

Dela sidan med andra