Kartläggning av psykiatriska vårdbehov inom SiS missbruksvård 2022

Författare: Forsknings- och utvecklingsavdelningen på Statens institutionsstyrelse (SiS)

Utgivningsår: 2023

Denna redovisning presenterar resultaten från en kartläggning av psykiatriska vårdbehov inom SiS missbruksvård. Syftet var att undersöka förekomst av psykiatriska vårdbehov och erhållna akuta vårdinsatser inom SiS till följd av denna. Det är psykologerna på SiS institutioner som via webben besvarat en enkät per klient.

Totalt besvarades enkäter för 50 procent av alla klienter som var intagna, vilket uppgick till 80 procent av kvinnorna och 31 procent av männen. Det gör att resultaten för männen ska tolkas med mycket stor försiktighet, men kan ses som indikationer på psykiatriska vårdbehov bland män inom LVM.

Enkäter besvarades för 110 kvinnor och 72 män och de allra flesta var placerade på vårdavdelning. Det vanligaste var att de vårdades på grund av enskilt drogmissbruk eller drogmissbruk i kombination med alkoholmissbruk.

De psykiatriska vårdbehoven bland klienterna som vårdas på SiS LVM-hem är omfattande. Förekomsten av minst en psykiatrisk diagnos var hög – 96 procent. Dessutom var det vanligt med psykiatrisk samsjuklighet, vilket 74 procent av klienterna hade. I genomsnitt hade klienterna tre ställda diagnoser.

Dela sidan med andra