Kartläggning bland barn och unga inom SiS visar på omfattande psykiatriska vårdbehov

Nu redovisas resultaten från en kartläggning av psykiatriska vårdbehov inom ungdomsvården och den slutna ungdomsvården på SiS. Resultaten visar att de barn och ungdomar som vårdas på SiS särskilda ungdomshem har omfattande psykiatriska vårdbehov och stor förekomst av psykiatrisk samsjuklighet.

Kartläggningen baseras på data från 341 barn och ungdomar, vilken visar att förekomsten av minst en psykiatrisk diagnos var 79 procent. Det var även vanligt med psykiatrisk samsjuklighet bland barnen och ungdomarna, det vill säga att ha två eller fler ställda psykiatriska diagnoser. I synnerhet bland flickorna var förekomsten hög, 69 procent, medan den var 45 procent för pojkar. Var femte flicka hade fyra eller fler ställda diagnoser, jämfört med var fjortonde pojke. I genomsnitt hade barnen och ungdomarna runt 1,7 ställda diagnoser.

Den vanligaste ställda diagnosen bland flickor och pojkar var ADHD/ADD, vilket tre av fem var diagnosticerad med. Med undantag för uppförandesyndrom hade högre andelar flickor än pojkar ställda diagnoser i alla de diagnoskategorier som efterfrågades. Det var även betydligt vanligare att flickor hade uppvisat kliniska symptom på psykiatriska tillstånd utan att ha en ställd diagnos för det aktuella tillståndet, jämfört med pojkar.

För pojkar som dömts för allvarlig brottslighet enligt LSU, liksom för de pojkar i samma åldersgrupp som placerats enligt LVU, var förekomsten av minst en ställd psykiatrisk diagnos vanlig (69 respektive 78 procent). Psykiatrisk samsjuklighet förekom dessutom hos nästan varannan pojke i båda grupperna.

Vanligare med akuta psykiatriska tillstånd bland flickor

Bland barnen och ungdomarna var det 22 procent som det senaste halvåret befunnit sig i något akut psykiatriskt tillstånd, definierat som att de behövt omedelbar vård. Fördelat på kön framträder en tydlig skillnad mellan flickor och pojkar – nästan varannan flicka och var tionde pojke – hade befunnit sig i minst ett akut psykiatriskt tillstånd det senaste halvåret.

Det var också, oavsett åldersgrupp, högre andelar flickor som på grund av akuta psykiatriska tillstånd fått olika insatser från SiS, jämfört med pojkar.

Läs eller laddar ner kartläggningen via SiS webbshop

Kartläggning av psykiatriska vårdbehov bland barn och ungdomar inom SiS år 2022

Nyhet,

Dela sidan med andra