Kartläggning av psykiatriska vårdbehov bland barn och ungdomar inom SiS år 2022

Författare: Forsknings- och utvecklingsavdelningen på Statens institutionsstyrelse (SiS)

Utgivningsår: 2023

Denna redovisning har presenterat resultaten från en kartläggning av psykiatriska vårdbehov inom ungdomsvården och den slutna ungdomsvården på SiS. Syftet var att undersöka förekomst av psykiatriska vårdbehov och erhållna akuta vårdinsatser inom SiS till följd av denna. Det var psykologerna på SiS institutioner som via webben besvarade en enkät per barn eller ungdom. Totalt besvarades enkäter för 56 procent av alla barn och ungdomar som var intagna. Det besvarades enkäter för 60 procent av de intagna tjejerna och 53 procent av de intagna killarna. Den något låga svarsfrekvensen för särskilt killarna medför att resultaten bör tolkas med viss försiktighet vad det gäller generalisering till SiS hela barn- och ungdomspopulation.

Fördjupad analys och diskussion av resultaten presenteras i en kommande rapport, i SiS rapportserie Institutionsvård i fokus. Här redovisas endast kartläggningens resultat.

Enkäter besvarades för 341 barn och ungdomar. De flesta var placerade enligt LVU, vilket 304 barn och ungdomar var, och 37 ungdomar var placerade enligt LSU.

Den psykiatriska belastningen bland barn och ungdomar som vårdas på SiS är omfattande. Förekomsten av minst en psykiatrisk diagnos var 79 procent (84 procent för tjejer och 77 procent för killar). Lägst förekomst fanns bland tjejer 15 år eller yngre (68 procent). Det var vanligt med psykiatrisk samsjuklighet bland barnen och ungdomarna, och i synnerhet bland tjejer där förekomst var 69 procent, medan den var 45 procent för killar. Dessutom var det vanligare att tjejerna hade många diagnoser: var femte tjej och var fjortonde kille hade fyra eller fler ställda diagnoser. I genomsnitt hade barnen och ungdomarna runt 1,7 ställda diagnoser.

Dela sidan med andra